08.12.2013

Elvemusingseminar


Fylkesmannen i Hordaland inviterte kommunene og andre aktører innen forvaltningen av vann og vassdrag i Hordaland til bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland.
Tilstede fra Meland kommune var skogbrukssjefen, og Mjåtveitelvens forening ble også invitert så vi stilte opp.


Fag samling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland"

Kommunene har ei nøkkelrolle i å ta vare på sine elvemuslingbestandar. Med denne samlinga ønsker vi å presentere «bergingsaksjonen for elvemusling i Hordaland» og knyte kontaktene med lokale politikerer, kommunale saksbehandlere og andre fagfolk. 

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til spanande fagsamling om vårt eldste dyr – elvemuslingen i Hordaland. Av 21 registrerte bestandar har vi berre 2 livskraftige førekomstar att i Hordaland. 10 av bestandane er utrydda og resten er kritisk trua. Elvemuslingen er ein trua art og det er i hovudsak redusert vasskvalitet som fylgje av aktivitetar på land som utgjer viktigaste trugsmåla i dag.
Samlinga er lagt opp omkring lokale tilhøve og utfordringar i Hordaland. Det vil vere føredragshaldarar frå Miljødirektoratet, Universitet i Bergen, Rådgivende biologer, Statsarkivet, Landbruksrådgivningen i Hordaland, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.
    

   
Elevmuslingseminaret som var veldig bra og meget lærerikt.

Bekkjarvik gjestgiveri , tatt i mot av Magnus Johan Steinsvåg fra Fylkesmannen i Hordaland

Stor interesse for de små muslingene

Små elvemuslinger

Professor Per Jakobsen fra universitetet i Bergen

Elvemuslings  klekkeriet på Austevoll

Spørsmål til ordføreren

                                                     INTERPELLASJON fra MDG

Se link  Spørsmål til ordføreren i Meland
Det skal bli interessant og lese svaret

16.11.2013

Mjåtveitelven

Ganske heftig vannføring i dag lørdag 16.11.13.

Men dette har elven godt av en god opprensking av slam fra elvebunnen.13.11.2013

Hva har kommunen planer om å gjøre?Se linken under der proskjektleder Kjersti Isdal presenterer noen av tiltakene som skal og vil bli gjennomført i Meland  kommune, av kommunen og Mjåtveitelvens forening.

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36322&amid=3641424

06.11.2013

Fagsamling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland


2012#t=12m7shttp://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Fagsamling-Bergingsaksjon-for-elvemusling-i-Hordaland/

Mjåtveitelven


Innslag på dagsrevyen 26.06.2012         .Mjåtveitelven

Men biologene fant elvemusling- larver i ørretyngel høsten 2012, så da må det hvert noen få individer igjen.

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/nnfa21062612/26-06-


16.10.2013Her en god link til elvemuslingene som må til tannlegenElvemuslingene til tannlegen


26.09.2013

Klargjøring for utlegging av gytegrus i Mjåtveitelven.

Vi har i samarbeid med biologen valgt ut fire aktuelle kulper som skal bearbeides og tilføres gytegrus. Arealet er på til sammen ca 50m2 , og vi regner med å bruke ca 10-12 tonn gytegrys. Til dette arbeidet har vi kjøpt inn en god del utstyr som vadere, grafser, vannkikkerter m.m.  Vi håper på at arbeidet starter opp i løpet av oktober måned, og i denne sammenheng ser vi at vi får bruk foa all frivillig hjelp, Dersom du ønsker og har anledning til å være med på denne dugnaden er du hjertelig velkommen. Vi kommer til ålegge ut mer informasjon om nøyaktig dato m.m. Ta gjerne kontakt med oss her eller på vår facebook.

13.09.2013

Elever fra Meland ungdomsskole på befaring i Mjåtveitelven i dag.

Elever ved Meland ungdomsskole har fått ett nytt valgfag i år, og her her eleven med på befaring i Mjåtveitelven sammen med lærer og oss. Vi håper at elever og lærer fant dagen spennende og interessant, og vi ønsker oss selvsagt deres engasjemang videre framover.

15.07.2013

Gytegrus i Mjåtveitelven

Dette er en måte og gjøre det på, se klippet under.

http://www.youtube.com/watch?v=MlhVGlVkWu4Vi satser på og starte arbeidet med og legge ut gytegrus i nedre delen av Mjåtveitelven en gang på senhøsten, dette vil bli gjort i samarbeid med rådgivende biologer- Meland kommune-fylkesmannen og frivillige medlemmer.
Utfordringen er og frakte grusen ned til elven, det er snakk om en del tonn ?

Dette tiltaket vil bedre gyteforholdene til ørreten -sjø ørreten og  laksen i elven, nå er bunnforholdene i elven så til slammet att dersom det gytes i de forholdene vil rognen dø av kveling pga dårlig tilgang på oksygen i slammet. Det er lite småfisk i nedre delen av elven noe som elvemuslingene er avhengi av dersom de skal reprodusere seg.
Dette tiltaket er blitt utført i en del elver med meget gode resultater.

UNDER RAPPORT FRA NVE.

http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202006/Milj%C3%B8basert%20vannf%C3%B8ring%202006/rapportmilj%C3%B8basertvannf%C3%B8ring%206-06.pdf
09.07.2013


Rossland skole har fått nytt valgfag -natur-miljø og friluftsliv, de ønsker om mulig og engasjere seg i Mjåtveitelven med dens elvemuslinger og det biologiske mangfoldet som er knyttet opp mot vassdraget.
Vi har hatt en felles befaring med lærer Mads Leonard Holvik langs den nedre delen av elven.

Linken under viser til lærerplanens veiledning.

30.04.2013

Kvalitetssikring og supplerande kartlegging av naturtypar i Meland 2013

Godt tiltak fra fylkesmannen i Hordaland.
Se link under:

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013006572&dokid=240742&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDFKartlegging av nye lokalitetar kan òg bli aktuelt, difor ser vi gjerne at kommunen kjem med
innspel, om det er geografiske område ein ønskjer særleg fokus på. Det kan vere område som
peikar seg ut som potensielt viktige for artsmangfaldet, eller pressområde der det er særleg
viktig å få god oversikt over kvar eventuelle naturverdiar finst.

18.04.2013

Nytt byggefelt langs Mjåtveitelven.

Det er planlagt ett nytt byggefelt "Utkikken" langs Mjåtveitelvens nedre del fra den gamle broen mot sjøen.
I forbindelse med reguleringsplanen som har vært ute til offentlig ettersyn har fylkesmannen kommet med noen insigelser angående saken, se linken under.

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013005939&dokid=240066&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Fra denne broen på venstre side mot sjøen er det nye boligfeltet planlagt.

Fylkesmannen skriver :


"Vi ser i reguleringsplanen att de skriver i reguleringsføresegnene til LNF område i § 3.3 at det kan tillatast fyllingar i randsona av områda. Dette inneber at det vil vera lov å ha fyllingar inntil elva. Kommunen må endra dette punket slik at det kjem klart fram at det ikkje kan tillatast fyllingar langs elva."


Her må kommunen følge nøye opp fylkesmannen sine innsigelser slik att elven ikke atter en gang blir utsatt for forurensning fra grunnarbeidet i området som ligger like ved Mjåtveitelven.
Det bør stilles meget strenge krav til avbøtende tiltak til utbygger slik att det ikke kommer slam -steinstøv-og rester fra dynamitt "slugg" ut i elven noe som er ekstremt giftig for det biologiske mangfoldet i elven og eventuelle elvemuslinger.

Vi i Mjåtveitelvens forening vil følge nøye med elvens vannkvalitet i denne perioden, og eventuelle forurensninger som går ut i elven vil bli dokumentert og rapportert til fylkesmannen.  
29.03.2013

Genbank og kultiveringsprosjekt for elvemuslingen

God rapport ang elvemuslingenes  framtid.


Disse har dessverre ingen fremtid ble plukket opp ca 500 -600 tomme skall fra Mjåtveitelven sommeren 2012.
Se lenke under.


http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/71197044.PDF

25.03.2013

Det er blitt laget en RESIPIENTUNDERSØKING i Meland kommune.

Her er det mye og gripe fatt i for Meland kommune, rapporten ligger som lenke under. Hele rapporten med kart ligger på Meland kommunes nettside innsyn.

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013004747&dokid=238800&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Det anbefales også at det gjennomføres tiltak for å minske utslipp fra jordbruk til
vassdragene. Restriksjoner ved bruk av kunst- og naturgjødsel og valg av beiteområder med
en definert avstand fra elver og bekker vil kunne være tiltak som vil hjelpe på situasjonen i
mange lokaliteter. Ved å flytte beite dyr fra nærhet til bekk og vann vil filtrering i jord kunne
redusere bakterieforurensning i bekkene.

Oppdragsgiver uttrykte bekymring for at elvemuslingen Margaritfera margaritfera var blitt
borte fra Mjåtveitvassdraget. Elvemuslingen er en rødlistet art i Norge og det er en art som
unngår vassdrag med høyt partikkelinnhold (turbiditet) og trives dårlig i områder med høyt
innhold av humus og næringssalter. Muslingen trives best i næringsfattige lokaliteter med
sand og grusbunn (Larsen 2011). Forholdene i Mjåtveitvassdraget i 2012 er derfor svært
ugunstige for elvemuslingen, og er den mest sannsynlige årsaken til at det har forsvunnet fra bekken.

15.03.2013

Fossekallen ved Mjåtveitelven.


Har observert att fossekallen har holdt seg i nedre del av Mjåtveitelven gjennom hele vinteren, om det er en hann eller hunn vites ikke sikkert. Men det hadde vært kjekt om det kom en make på besøk i løpet av våren slik att de kan  hekke ved elven.


Fossekall Cinclus cinclus, fugleart i fossekallfamilien. Valgt til Norges nasjonalfugl i 1963. Neppe noen annen norsk fugl har så mange dialektnavn som fossekallen. Det offisielle navnet fossekall ble første gang brukt på trykk om denne fuglen i 1715, og det har mange dialektvariasjoner, som bl.a. fosseskadde i Mo i Telemark. Elvekall er brukt mange steder vest- og nordpå, og kvernkall i Sør-Norge. Navnet elveprest henspiller direkte på utseendet med hvit krage og ellers svart (svart-brun) kropp. Stor som en stær, med kort hale. Hekker over hele landet fra kysten til snaufjellet. Kan overvintre ved åpne fossestryk ca. 1000 moh., og i Finnmark i −40 °C. De fleste er standfugler, men noen flytter bl.a. til Sør-Sverige om vinteren. Eneste spurvefugl som ernærer seg av vanndyr og litt vannplanter. Er spesialist i å dykke og kan være opptil ½–1 minutt under vann. Svømmer av og til i overvannsstilling selv om føttene ikke har svømmehud. Under vann svømmer den med vingene. Det overbygde reiret ligger gjerne i selve fossespruten. De 3–6 hvite eggene legges oftest i april-mai og ruges av hunnen i 16–17 dager før de klekkes.

07.03.2013

Godkjenning av ny fangdam på Mjåtveit

Nå er arbeidet med den nye fangdammen ved Mjåtveit næringspark startet opp, det skal bli en større dam som vil effektivt rense opp eventuelle utslipp og forurensning fra næringsparken i bygeperioden men også i ettertid. Det vil bli bygget en gangvei inn til dammen som vil få et vannspeil på ca 2000m2 og 1 m dybde,  denne rensedammen kan bygges som akvatisk rensepark med øyer og til-plantes med vannplanter som siv og sverdliljer etc.
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013003413&dokid=237377&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF20.02.2013

Klikk på linken under og lytt til en sang om Muslingene..


Sangen "kjærlighet mellom muslinger"


Grasrotandelen

Vi er nå tilknyttet Grasrothandelen.
Ønsker du å støtte oss via Grasrothandelen? Det kan du gjøre på flere måter.
 Det er nå blitt veldig lett å tilknytte oss via mobil og det er helt gratis å gjøre via SMS med denne teksten: GRASROTANDELEN 997939964
Send til 2020 (og husk at denne tjenesten er gratis)

Du kan skrive ut denne og ta med deg i kassen neste gang du leverer tipping, lotto eller  andre spill.

Skriv ut denne, klipp ut "kortene" og del med din familie, dine venner m.m. Deisse taes med til kassen ved neste innlevering av tipping, lotto og alle andre spill.

11.12.2012

Rett til miljøinformasjon


Rett til miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

Bilde fra Mjåtveitmarka


.

26.11.2012

09.11.2012

Befaring ved fangdammene på Mjåtveit næringspark.


Etter en del erfaringer angående de rensedammene som nå er bygget ved Mjåtveit næringspark ser det ut som de begynner og fungere etter hensikten, det gjenstår noen små justeringer ved dam nr 2. 
Det er nå under planlegging den fjerde rensedammen helt i sør østlige området, den vil kunne fange effektivt opp all avrenning som eventuelt vil komme fra hele industriområdet.
Lie gruppen har vist stor forståelse av viktigheten med og få etablert en akvatisk rensepark i dette området, da dette er en tilførsel bekk som renner ut i Mjåtveit elven.

Kjetil Tufte-Arne Kristiansen-Lene Haug

Rådgivende biologer v/ Gei Helge Jonsen


26.10.2012

Ny restaurert Måneskinnsbro

Måneskinnbroen er blitt flott restaurert nå er det elven sin tur.25.10.2012

Mjåtveit næringspark

I forbindelse med utbyggingen av Mjåtveit næringspark er utbyggerne Li gruppen pålagt og lage en akvatisk rensepark som skal hindre att det kommer forurensing ut i den bekken som renner videre ut i Mjåtveit elven.
Renseparken er blitt etablert men er ikke  optimalt utført, men dette jobbes det med og få utført så snart som mulig.


Mjåtveit Næringspark har i henhold til NNI rapport 214, datert juni 2009 og
detaljreguleringsplan, datert 12.09.2012, etablert en akvatisk rensepark bestående av 3
etterfølgende dammer.

Renseparken skal kunne ta opp mulige uønskede partikler fra næringsparken ved utfelling
(dam 1) og opptak (dam 2) av biologiske partikler samt rensing av vann (dam 3).
Mengden av partikler som kommer gjennom renseparken skal ikke overstige 2 FTU.

PROSEDYRE FOR BRUK, VEDLIKEHOLD OG PRØVETAKING AV AKVATISK
RENSEPARK VED MJÅTVEIT NÆRINGSPARK I ANLEGGSPERIODEN.

1. Fangdammene nr. 1 og nr. 2 skal ha ettersyn 2 ganger pr uke.
2. Fangdam nr. 3 skal ha ettersyn 1 gang hver 14 dag.
3. Vannprøver skal tas 2 ganger pr. uke og leveres inn for testing av turbiditet.
Vannprøvene skal ikke overstige 2 FTU.
4. Vannprøvene skal tas på samme sted og med samme metode hver gang.
5. Det skal ved hver befaring og prøvetaking loggføres status på fangdammene og
hvem som utfører prøvetakingen.
6. Vannprøvene skal leveres avtalt laboratorie for analyse innen 6 timer etter at
prøven er tatt.
7. Ved evt. behov for vedlikehold på fangdammene eller dersom turbiditeten
overstiger 2 FTU skal  det varsles de ansvarlige.

20.09.2012

Oppdrett av elvemuslinger på Austevoll


Gir-starthjelp-for-sarbar-elvemusling
Vist på nrk  Torsdag 20.09.12.
Schrödingers katt.
http://www.dirnat.no/content/500045718/Gir-starthjelp-for-sarbar-elvemusling