01.02.2017

Befaring langs Mjåtveitelven

Befaring langs Mjåtveit elven fra Dale til sjøen


Mjåtveitelvens forening var på elvevandring i går langs hele Mjåtveitelven for å telle bekkørretsjøørret og fugler. Fra Dalevatnet til ovenfor Måneskinns Broen talte vi kun ca 60 bekkørret mot normalt ca 2-3 hundrede. 

Elveløpet forandrer seg stadig,elven er blitt mye bredere elv på mange steder pga flommer. Fem store trær har lagt seg over elven og danner demninger noe som er positivt for fisken. Vi observerte tre fossekaller, de hekker ved elven om sommeren (Norges nasjonal fugl) vi så også to hegrer som sikkert tar mye øret dessverre. Vannet var klart og fint helt til vi passerte utløpet til Kvernhusbekken, fra den kom gråt vann fra arbeidet ved Mjåtveit næringspark. 

Det ligger mye søppel i og rundt elven som vi har planer om å få ryddet opp til våren(kaller inn til dugnad) På nedsiden av fossen der hvor elvemuslingene, laksen og sjøørreten holder til var vannet noe grått og grå avleiringer i elve- sanden, noe som kan bety døden for fiskerognen og muslingene. 

I kulpen like under fossen observerte vi 10-15 overvintrende sjøørreter mellom 1 og 2 kg veldig tynne fisker. Lengre nede i elven hvor vi la ut gytegrus var det heldigvis massevis av laksesmolt og sjøørret yngel fra fjorårets og året før. Vi så også 5-6-ørreter helt i elveosen til sjøen, de går fra elven og ut i sjøen for å beite i kortere perioder etter krepsdyr og lignende. Vi så ingen avrenning fra utbyggingen på Elvåsen. 

Mjåtveitelvens forening.