03.12.2017

Merknader angående områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø i Meland kommune.


Merknader angående områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø i Meland 

Merknader angående områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø i Meland kommune.

Vi vil med dette komme med noen innspill og merknader ang det planlagte planområdet.
Vi mener det er av stor betydning for framtidlig trivsel for beboerne i dette området er at det blir lagt stor vekt på natur – friluftsliv og miljø.

Vi ser spesielt viktigheten av og ta vare på bekker -rennende vann som ikke må legges i rør men heller være en viktig naturressurs for store og små. Noe det er stor fokus på i mange kommuner rundt i landet, små bekker – elver graves opp igjen og ser dagens lys. Dette er også veldig viktig faktor når det gjelder framtidig ekstrem vær med flere flommer etc.

Vi vil derfor foreslå att Kloppedalsbekken som renner ut fra Mjåtveit natur og rensepark og videre ut i Mjåtveit elven blir vernet med 15 m på begge sider av bekken helt frem til hovedveien og gjenåpnet der den er midlertidig lagt i rør ved veien til Mjåtveitstø.

Etter råd fra råd-givende biologer ble det bestemt og fordele noen av babymuslingene som kom tilbake fra oppdretts anlegget på Austevoll til to bi- elver til Mjåtveitelven. Dette begrunnet med at de to bi-elvene var minst forurenset og hadde de rette forholdene biologisk for muslingene. 


Videre er det en bekk som renner fra Dalstø mot Mjåtveitstø som renner ut under ett av nøstene i Mjåtveitstø, dette er bekk som det er viktig og beholde gjennom hele dette området.

Vi ser viktigheten av og beholde merkede stier i området. Det er nå merket og opparbeidet en sti med klopper fra Kloppedalsbekken via Sedalen til Furefjellet – til Mjåtveitstø en flott rundtur som blir flittig brukt av to og firbente. Vi vil foreslå att den turstien etableres som en lysløype i forbindelse med utbyggingen, det kan settes opp flere rasteplasser med benker -gapahuk – bål-plasser etc.
Kan henvise til gode eksempler som Smørås fjellet – Hordnes skogen – Birkelands vannet i Fana.

Det er viktig og se på hele området som skal bygges ut på sikt, slik att det ikke bare etableres noen få sandkasser -lekeplasser – eller ballbinger men tenke mye større når det gjelder grønne lunger i området.

Viser videre til innspill fra NVE når det gjelder bekker og vassdrag i Meland kommune.

Alle vassdrag bør merkast tydeleg i plankartet. Område i og langs vassdrag er verdfulle for miljø og friluftsliv. Generelt gjeld at utbygging tett inn til vassdrag bør unngåast. Kommunen bør vurdere å innføre eit byggeforbod i eit bestemt meterbelte langs vassdrag. For å gi god oversikt og sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære areal rår NVE til at kommunen nyttar arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL § 11-7 nr.6 til å merke alle vatn, elvar og bekkar. Dersom kommuneplanens arealdel legg opp til tiltak som inneber inngrep i vassdrag skal det i KU gjerast greie for om tiltaket påverkar ålmenne interesser i vassdraget. Som døme på ålmenne interesser kan nemnast fiskens frie gong, ålmenn ferdsel, naturvern, biologisk mangfald, vitskapleg interesse, kultur og landskapsomsyn, jordvern, omsyn til flaum og skred osv.10.11.2017

Nye tur skilt er kommet på plass

Nå er de nye tur-skiltene kommet på plass


Nå har de nye tur-skiltene kommet på plass, flott rundtur via Kloppedals bekken videre til toppen av Furefjellet så ned til Mjåtveitstø. 

Mjåtveitelvens forening har nettopp laget nye klopper i øvre delen av stien. Men stien blir godt besøkt så det trengs noe utbedringer noen steder, så de som ønsker kan plukke med seg noen flate steiner og plassere de i det bløteste partiene.
 
24.10.2017

Elvemuslingane er tilbake!

Elvemuslingane er tilbake!

Nå har Mjåtveit elven fått tilbake 8 stk babymuslinger fra musling hotellet i Austevoll.  I de neste åra skal de åtte muslingene bo i små spesiallagde bokser som er plassert ut i sidebekker til Mjåtveitelven. 
Vi håper elven snart kan bli så sunn og rein att det kan plasseres ut mange flere babymuslinger med tiden. Målet er og bygge opp en levedyktig bestand av elvemuslinger slik det har vært i mange hundre år, noe som er kjent fra skriftlige kilder helt tilbake til 1720. Her er boksene som  babymuslingene skal bo i de nærmeste årene.

Fangst av ørret yngel som har elvemusling larver på gjellene.


Elevmusling babyer. 

15.06.2017

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemusling

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemuslingSiden 1999 har NINA overvåket elvemuslingen gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for elvemusling. Nå har vi oppsummert erfaringene og resultatene fra de 16 første årene.
Se linken under:
16.05.2017

Kloppedalsbekken - Mjåtveitelven


Inngrep i Kloppedalselven.

Som bildet viser kan vannføringen i denne bekken som kommer fra Kloppedalen bli ganske heftig. Dette en tilførsels bekk til Mjåtveitelven, dette er en oppvekst bekk for ørreten noe som er viktig og bevare. Men her har utbygger lagt deler av bekken i rør for og bruke område til lagringsplass for jord masser, dette med godkjenning fra Meland kommune. 
Overalt i Norske kommuner graver de opp bekker som tidligere er blitt lagt i rør da kunnskapen om hvor viktig de små bekkene er for det biologiske mangfoldet og mennesker trivsel med rennende vann.

Mjåtveitelvens forening har kontaktet NVE og fylkesmannen om dette tiltaket, som vi mener er ulovlig i henhold til naturmangfold loven og det å grave i en ørretbekk. 
Nå vil NVE og fylkesmannen gjennomføre befaring sammen med Meland kommune.

Videre har vi sendt en bekymringmelding til kommunen ang såpevann fra vaskeplass for biler som renner ut i nedre del av Mjåtveitelven.
Se svar fra Meland kommune under. 


Emne: Svar angående bekymringmelding om Mjåtveitelva.

Hei
Viser til deres epost av 27.03.2017 der de kommer med en bekymringmelding
om et utslipp til Mjåtveitelva.
Meland kommune har på bakgrunn av dette sendt et brev til Frekhaugmarka velforening og informert  de om aktivitet som kan påvirke vassdraget og hvordan dette kan unngås.

Til orientering så skal Meland kommune, Norges Vassdrags og Energidirektorat og Fylkesmannen i Hordaland befare Kloppedalsbekken. Det taes sikte på å gjennomføre befaringen av mai/juni.

Venleg hilsen

Marius Flemmen Knudsen
Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord  56 17 10 00 / 56 17 11 86

Logo1

Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

 Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

 Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

KloppedalsbekkenHer er dieseltanken plassert 4 m. fra bekken dersom noe uforutsett hender vil alt renne direkte ut i bekken (HMS) ?


26.03.2017

Rossland ungdomskole på befaring langs Mjåtveitelven

Elever fra Rossland ungdomskole på elvevandring


Det var 18 elever fra natur-miljø og friluftsliv linjen fra Rossland ungdomskole sammen med lærer Mads Holmvik som hadde tatt turen til Mjåtveit, der fikk de en flott omvisning langs nedre del av Mjåtveitelven.
Frode Tufte fortalte om elvemuslingene og det rike biologiske mangfoldet i og rundt elven. Elevene kommer tilbake senere og skal delta med dugnad innsats det er mange ting som kan gjøres med stien etc.

09.03.2017

Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Mye god informasjon om det biologiske mangfoldet i og langs elven.Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.


 Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.Dette er nede ved Elvevika. Dette er nede ved Elvevika.


 
Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen. Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen.


Bilde av Elveviken.

01.02.2017

Befaring langs Mjåtveitelven

Befaring langs Mjåtveit elven fra Dale til sjøen


Mjåtveitelvens forening var på elvevandring i går langs hele Mjåtveitelven for å telle bekkørretsjøørret og fugler. Fra Dalevatnet til ovenfor Måneskinns Broen talte vi kun ca 60 bekkørret mot normalt ca 2-3 hundrede. 

Elveløpet forandrer seg stadig,elven er blitt mye bredere elv på mange steder pga flommer. Fem store trær har lagt seg over elven og danner demninger noe som er positivt for fisken. Vi observerte tre fossekaller, de hekker ved elven om sommeren (Norges nasjonal fugl) vi så også to hegrer som sikkert tar mye øret dessverre. Vannet var klart og fint helt til vi passerte utløpet til Kvernhusbekken, fra den kom gråt vann fra arbeidet ved Mjåtveit næringspark. 

Det ligger mye søppel i og rundt elven som vi har planer om å få ryddet opp til våren(kaller inn til dugnad) På nedsiden av fossen der hvor elvemuslingene, laksen og sjøørreten holder til var vannet noe grått og grå avleiringer i elve- sanden, noe som kan bety døden for fiskerognen og muslingene. 

I kulpen like under fossen observerte vi 10-15 overvintrende sjøørreter mellom 1 og 2 kg veldig tynne fisker. Lengre nede i elven hvor vi la ut gytegrus var det heldigvis massevis av laksesmolt og sjøørret yngel fra fjorårets og året før. Vi så også 5-6-ørreter helt i elveosen til sjøen, de går fra elven og ut i sjøen for å beite i kortere perioder etter krepsdyr og lignende. Vi så ingen avrenning fra utbyggingen på Elvåsen. 

Mjåtveitelvens forening.


31.01.2017

Sandsvale hotellet på Haukås

Sandsvale hotellet på Haukås

Her er noen bilder fra sandsvale hotellet på Haukås som ble bygget av fugle interesserte i 2005. De første svalene hekket første gang i 2013.
Vi i Mjåtveitelvens forening ønsker og bygge et sandsvale hotell ved Mjåtveit natur og rensepark, da det var nærmere hundre sandsvaler som flyttet inn i sandtaket på området våren 2016. 


I 2014 var det 26 par som hekket her.


Sandsvalehotellet på Haukås.Bilder fra sandtaket på Mjåtveit næringspark 2016.


 Bilder fra Mjåtveit næringspark.

NRK hadde en fin reportasje fra Mjåtveit og sandsvalene som hekket i sandtaket.