04.12.2019

Mjåtveitelven laks og sjøørret som gyter


Her er en video av fisk som gyter i Mjåtveitelven
Filmen er laget av Joakim Bratland, filmen ble tatt i november 2019

27.11.2019

Oter i Mjåtveitstø


Film av Oter i Mjåtveitstø tat 2018., for noen mnd. siden ble en oter filmet i Elveviken på vei opp i Mjåtveitelven.


22.10.2019

Tilbakeføring av baby- muslinger til Mjåtveitelven


Tilbakeføring av baby- muslinger til Mjåtveitelven


27.09.2019. Ble det tilbakeført 5 stk. elvemuslinger til Mjåtveitelven som har blitt oppfostret på musling- hotellet i Austevoll med god hjelp av professor Per Jakobsen.

De 2 siste årene har de levd i en boks i en av side bekkene til Mjåtveitelven, så nå endelig er de kommet til den rette plassen i Mjåtveitelven.
 
Dersom alt går bra kan de faktisk leve der i 250 år og formere seg til mange hundre nye individer sammen med resten av familien som fremdeles lever i elven. 
Men det forutsetter at Mjåtveitelven ikke blir forurenset igjen.

Mange offentelige innstanser blant annet biolog Steinar Kålås  og Mjåtveitelvens forening har jobbet mot dette over lang tid. 


Elvemusling Margaritifera margaritifera.Margaritifera margaritiferaBiolog Steinar Kålås fra rådgivende biologerBiolog Steinar Kålås fra rådgivende biologer01.07.2019

Løyve til undersøking og tilbakeføring av elvemusling i vassdrag i Hordaland 2019

Løyve til undersøking og tilbakeføring av elvemusling i vassdrag i Hordaland 2019 
  
 
 
 Rådgivende Biologer AS Edvard Griegs vei 3 5059 BERGEN Att. Steinar Kålås   
 Løyve til undersøking og tilbakeføring av elvemusling i vassdrag i Hordaland 2019 
Rådgivende Biologer AS v/Steinar Kålås får løyve til å handtere og tilbakeføre elvemusling i vassdrag i Hordaland i 2019. Løyvet er gjeve med heimel i § 1 i forskrift om fangst av elvemusling, § 2 i forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvassorganismar og er vurdert etter naturmangfaldlova. 
 
Vi viser til søknad av 23. april og tilleggsinformasjon til søknaden av 8. mai 2019. 
 
Løyvet gjeld ut 2019 og på følgjande vilkår: 
 
1. De kan handtere/måle elvemusling og gjennomføre inventering i vassdraga Haukåselva, Åreideelva, Skjelåna, Hopselva, Osvassdraget, Mjåtveitelva og Loneelva. 2. De kan tilbakeføre elvemusling frå kultiveringsanlegget på Austevoll til opphavselva Svenheimselva i Lonevassdraget. 3. De kan nytte Q-tips metoden for å samle inn DNA frå inntil 60 individ i kvar av elvane Skjelåna og Hopselva. 4. Utstyret skal desinfiserast før bruk i nytt vassdrag. 5. Data relevant for databasen Vannmiljø skal klargjerast for import innan 31. januar 2019. 6. Løyvet skal vera med under arbeidet. 
 
Elvemuslingen er klassifisert som ein truga art. I Europa er over 95 % av alle førekomstane av elvemusling utrydda, og Norge har eit særleg forvaltingsansvar for arten. I Hordaland er det registrert 24 stammer av elvemusling. Av desse har vi berre to livskraftige stammer att, ni er utrydda og dei resterande kritisk truga. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfaldlova § 8 må reknast som godt. 
 
Den samla belastninga på stammer av elvemusling i Hordaland er særs høg, men vi kan ikkje sjå at dette tiltaket vil vere ei tilleggsbelastning på stammene. Handteringa av elvemuslingane skal vera skånsam. Elvemuslingar vert målt, og i to vassdrag skal det i tillegg takast DNA-prøvar. DNA-prøvar vert tekne ved å føre ein Q-tips forsiktig inn i elvemuslingen for å sikre biologisk materiale. Elvemuslingen vil ikkje få skader av dette, og føre – var prinsippet vert difor tillagt liten vekt i denne saka. 

Slik ser baby elevmuslingene ut den 20.05.19.5 stk som vokser godt og skal snart tilbakeføres  i Mjåtveitelven .K 

 
  Side: 2/2 
Handtering av musling, inkludert prøvetaking med Q-tips, er omfatta av «forskrift om fangst av elvemusling» og søknaden vert handsama etter denne forskrifta. Trass i at det i praktisk forstand ikkje er snakk om fangst eller innsamling. Jf. § 2 i forskrifta kan Fylkesmannen berre gje løyve til fangst der status for stamma er særs god. Med bakgrunn i at dette tiltaket ikkje vil skade eller ta livet av elvemusling, meiner vi dette vilkåret ikkje er relevant i denne saka. 
 
Er det noko i vedtaket de vil klage på, kan de sende klage til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre veker etter at dette brevet er motteken. Ei eventuell klage skal de sende via Fylkesmannen i Vestland. 
 
Med helsing 
 
John Anton Gladsø seniorrådgjevar 
  
 
Gry Walle seniorrådgjevar 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: Os kommune Postboks 84 5202 OS Vest politidistrikt Postboks 85 6901 FLORØ Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN Osterøy kommune Rådhuset 5282 LONEVÅG Samnanger kommune Tyssevegen 217 5650 TYSSE Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES SNO    Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAU

28.03.2019

Pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid - GBNR 22/190 - MjåtveitmarkaDelfelt 5.B. Mjåtveitmarka og sterk forurensing til Kloppedalsbekken og  Mjåtveit elven.

Meland kommune og Mjåtveitelvens forening samt alle utbyggerene var på felles møte ang forurensingen til elven som har pågått i flere måneder.

Vannprøver tatt over en periode viste alt for høye verdier av turbiditet i alle prøvene, derfor innførte kommunen pålegg om øyeblikkelig stans av grunnarbeid i 5,B.

 Pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid - GBNR 22/190 - Mjåtveitmarka

Administrativt vedtak.  Saknr: 80/2019

Tiltakshavar:  Mjåtveitmarka B16 AS Heimelshavar:  Rygir Tomteutvikling AS Heimel:    Plan- og bygningslova (pbl.) § 32-4


SAKSUTGREIING:

Historikk: Meland kommune gav i vedtak datert 13.9.2018, 227/2018, rammeløyve for opparbeiding av utomhusarealet på B5 i Mjåtveitmarka. Løyve til i gangsetting vart gitt i vedtak datert 23.112018, 316/2018. 6.3.2019, i sak 54/2019, gav kommunen pålegg om vassprøvar ved utløpet av fangdammen mellom B5 og fylkevegen kvar 7. dag og fram til det ikkje er fare for forureining av Mjåtveitelva. Godkjent føretak må analysere prøvane, og resultatet må vise at vasskvaliteten er tilfredsstillande. Resultatet skal sendast til Meland kommune.

Kommunen hadde møte med representantar frå utbyggar og Mjåtveitelva foreining onsdag 27.3.2019. I møtet vart resultat frå dei siste vassprøvane som er analysert lagt fram. Desse viser at det er forureining frå utbyggingsområdet. På bakgrunn av dette informerte kommunen om at vi må legge ned pålegg om øyeblikkelig stans av byggearbeid på eigedomen til det er gjort tiltak for å hindre forureining. 


14.03.2019

Forurensingen av Kloppedalsbekken og Mjåtveitelven

Forurensingen av Kloppedalsbekken og Mjåtveitelven fortsetter med full tyngde.

Sterkt forurensing av Kloppedalsbekken og Mjåtveitelven.


Her er bilder fra Mjåtveitelven og Kloppedalsbekken som viser elven sterkt forurenset på grunn av grunnarbeidet på B.5. Mjåtveitmarka. Bildene ble tatt torsdag 07.03.2019. Dette tross alt såkalte avbøtende tiltak som ikke fungerer. Har tiltakshaver tatt vannprøver? Hva viser resultatene ? Og hvilken tiltak er iverksatt ?
Som Fylkesmannen og NVE skriver er det forbudt og forurense Mjåtveitelven likevel fortsetter forurenseningen av Kloppedalsbekken og ut i Mjåtveitelven.
Mjåtveitelvens forening sender derfor en bekymringsmelding angående gjentatte ganger med sterk forurensing til elven, vi mener utbygger ikke har tatt i bruk eller gjennomført tiltak som ville forhindret dette,
noe som må gjennomføres umidelbart.
Mjåtveitelvens forening har heller ikke fått noen hendvendelser fra utbygger etter synfaringen som var med  utval for drift og utvikling noe som  de skulle gjøre.18.02.2019

Forurensing av Mjåtveitelven


Her er bilder som er tatt 13.02.2019. Bilde serien starter Fra Mjåtveitmarka og ned til sjøen i Elvevika , som bildene viser er Mjåtveit elven sterkt forurenset hele veien. Dette er helt forbudt.

Fylkesmannen skrev i det siste brevet til Meland kommune/utbygger at det er strengt forbudt å forurense Mjåtveitelven .12.02.2019

Som bildene viser er Mjåtveitelven sterkt forurenset .


Som bildene viser er Mjåtveitelven sterkt forurenset .

Her er ett bilde som er tatt fra Mjåtveitelven mandag 12.02.2019.

Forurensingen kommer fra grunnarbeidet som er i gang på det nye byggefeltet på Mjåtveitmarka  5 . B. Meland kommune har godkjent og gitt igansettingsløyve til arbeidet uten att det iverksatt gode nok avbøtende tiltak som kan hindre forurensingen. Mjåtveitelvens forening har klaget til både fylkesmannen og Nve.
Fylkesmannen skriver i tilsvar att det er strengt forbudt og forurense Mjåtveitelven, men her tar ikke Meland kommune ansvar men overlater ansvaret til entrepnørene. Her er resultatet.

Bildene under er tatt for noen uker siden og de sende vi til Meland kommune og fylkesmannen, men vi har ikke fått noen svar.
Her renner skiten ut i elven fra Kvernhusbekken.
 Såkalt fangdam med terskel  Terskelen som skal hindre forurensing

 Bildet tatt mot fangdammen etter jordtippen