30.04.2013

Kvalitetssikring og supplerande kartlegging av naturtypar i Meland 2013

Godt tiltak fra fylkesmannen i Hordaland.
Se link under:

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013006572&dokid=240742&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDFKartlegging av nye lokalitetar kan òg bli aktuelt, difor ser vi gjerne at kommunen kjem med
innspel, om det er geografiske område ein ønskjer særleg fokus på. Det kan vere område som
peikar seg ut som potensielt viktige for artsmangfaldet, eller pressområde der det er særleg
viktig å få god oversikt over kvar eventuelle naturverdiar finst.

18.04.2013

Nytt byggefelt langs Mjåtveitelven.

Det er planlagt ett nytt byggefelt "Utkikken" langs Mjåtveitelvens nedre del fra den gamle broen mot sjøen.
I forbindelse med reguleringsplanen som har vært ute til offentlig ettersyn har fylkesmannen kommet med noen insigelser angående saken, se linken under.

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013005939&dokid=240066&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Fra denne broen på venstre side mot sjøen er det nye boligfeltet planlagt.

Fylkesmannen skriver :


"Vi ser i reguleringsplanen att de skriver i reguleringsføresegnene til LNF område i § 3.3 at det kan tillatast fyllingar i randsona av områda. Dette inneber at det vil vera lov å ha fyllingar inntil elva. Kommunen må endra dette punket slik at det kjem klart fram at det ikkje kan tillatast fyllingar langs elva."


Her må kommunen følge nøye opp fylkesmannen sine innsigelser slik att elven ikke atter en gang blir utsatt for forurensning fra grunnarbeidet i området som ligger like ved Mjåtveitelven.
Det bør stilles meget strenge krav til avbøtende tiltak til utbygger slik att det ikke kommer slam -steinstøv-og rester fra dynamitt "slugg" ut i elven noe som er ekstremt giftig for det biologiske mangfoldet i elven og eventuelle elvemuslinger.

Vi i Mjåtveitelvens forening vil følge nøye med elvens vannkvalitet i denne perioden, og eventuelle forurensninger som går ut i elven vil bli dokumentert og rapportert til fylkesmannen.