23.06.2022

Pressemelding fra foreninga!

 Pressemelding  i samband  med  tildeling av  Vestland fylke sin Klima og naturpris 2022.

 

Mjåtveitelvens foreining er tildelt Vestland Fylkeskommune sin Klima og naturpris for 2022, noko me ser som anerkjenning og takk for vårt arbeid over mange og ofte vanskeleg år for elva , og ei kraftig  oppmuntring til auka innsats. Takk, dette gjorde veldig godt, gav oss nytt mot og nye krefter! 
Foreningen fekk prisen for sitt lange arbeid med å ta vare på den raudlista elvemuslingen og miljøet i Mjåtveitelva, gjennom  utretteleg dugnad, både gjennom praktiske arbeid med å etablere vernetiltak og restaurere det totale elvemiljøet, og stadig hente inn og utvikle kunnskapen om elvebiotopen, og ikkje minst formidle den videre gjennom samarbeid med kommune, fylke, lokalt næringsliv og skule.

Å formidle informasjonen om livet i elva, vernestatusen, vernetiltaka og det offentlege sine krav til næringsdrift og aktivitet langs elvesystemet, har vist seg å vere eit arbeid som må skje kontinuerleg. Dette vert nedslåande illustrerast ved at i same veke som foreininga får prisen, er det på nytt gjort tiltak i ein viktig sidebekk som  øydelegg gyte- og yngleområder for auren.

Ein viktig del av innsatsen har vore å vere ei vaktbikkje mot forureining av elva og sidebekkar, øydeleggjande naturinngrep i kantsonene og nedslagsfeltet for elvesystemet. Foreininga håper at prisen kan bidra til  auka kunnskap om denne både idylliske og truga naturperla i Alver, og at det då kan bli mindre trong for den lite trivelege vaktbikkjerolla. 
Foreiningas formål er å ta vare på heile elvemiljøet, og ønskjer å bruke prisen og dei fornya ressursane og kreftene på det byggjande arbeidet;  å restaurere muslingstammen og heile elvebiotopen for kommande generasjonar.

Pristildelinga aktualiserer arbeidet med  tiltaksplanen for vassdraget som Alver kommune starta etter foreiningas sensasjonelle funn av over 120 levande muslingar i mars 2021. Foreininga vil på ny fokusere på følgjande fire tiltak til denne planen:

  • Heilt naudsynt reparasjon, oppgradering og utviding av gamle, delvis skadde vernetiltak.
  • Kontroll og rutinar for at næringsaktivitet i Mjåtveit næringspark innrettar seg etter vernekrava som er nedfelt i reguleringsplanar og byggjeløyve, utifrå kravet frå statsforvaltaren om at forureining av elvesystemet «ikkje skal skje».
  • God og kontinuerleg dialog og eit godt samarbeid med Mjåtveit Næringspark spesielt, landbruk og andre aktørar langs elvesystemet, Alver kommune, Vestland fylke.
  • Rutinar for å informere alle aktørar, bebuarar og brukarar av områda langs vassdraget - og alle generelt - om det mangfaldige livet i elva, vernestatusen, vernetiltaka og det offentlege sine krav til næringsdrift og anna aktivitet langs elvesystemet.

Det er etterkvart blitt tydelegare og tydlegare at berekraftig og naturvenleg framferd frå oss alle blir heilt nødvendig om me skal ha ein sjanse til å overlevere kommande slekter ein intakt natur.  
Me takkar for prisen - verdsettinga av innsatsen til no og oppmuntringa for vidare arbeid.

Mvh
Styret v/Martin Fosse Jakobsen;
leiar Mjåtveitelevens foreining.

 


22.06.2022

Miljøprisen 2022 Vestland Fylkeskommune!


 Nå er vi utrolig stolt!I dag kan vi endelig fortelle alle at vi har vunnet klima og miljøprisen i Vestland Fylkeskommune! 


Vi er nesten tom for ord, men dette betyr utrolig mye for oss, elven og fremtidens generasjoner!11.06.2022

Ulovlig hogst fikk konsekvenser!


Heldigvis var Mjåtveitelvens forening kjapp på ballen da det ble påbegynt hogst langs Mjåtveitelven. Vi meldte fra i det arbeidet var påbegynt og hindret ei katastrofe! Dessverre var det allerede felt en rekke trær.  Det var Vestland Fylkeskommune som hadde bestilt arbeidet, og har no blitt ilagt ett gebyr på 25000,- for hendelsen! 

Det at kantvegetasjonen er intakt er utrolig viktig for det biologiske mangfoldet i elva! Det beskytter, gir skygge, og fundamenterer massende rundt elveløpet. Ser dere lignende langs elva, ikke nøl med å gi beskjed! 


Se artikkelen i Strilen: 

https://www.strilen.no/nyheiter/i/v5RmOp/fylkeskommunen-bestilte-hogst-i-vernesona-no-faar-dei-bot

16.01.2022

Da har vi fått fått svar på skjellprøvene som vi leverte til Rådgivende biologer.

 Da har vi fått fått svar på skjellprøvene som vi leverte til Rådgivende biologer.


Vi har fått konstatert at samtlige av fiskene vi har tatt prøver av har vært av vill art. Det er helt utrolig gode nyheter!   

Samtidig har tellingene av gytefisk nedenfor fossen i Mjåtveitelven gitt oss et innblikk i at vi har svært mange gytefisk i elva også i fjor. 


Når det gjelder antallet sjøørret har tellingen fra 2021 gitt oss et tall på pluss minus 300 gytefisk, og ca. 40 laks. 

Dette er tall som fagpersonell har omtalt som utrolig bra for Mjåtveitelven! 


Vi kommer til å fortsette med prøvetaking av anadrom fisk i 2022 for å gi oss et enda bedre innblikk i hvordan det står til med den anadrome fisken i Mjåtveitelven. 

At størstedelen av gytefisken i Mjåtveitelven er sjøørret er også positivt for elvemuslingen som lever i elva. Vi håper at vi i løpet av 2022 kan få fjernet oppgangshinder i fossen slik at sjøørreten kan produsere ungfisk som er verter for elvemuslingen som lever i størst populasjon ovenfor fossen.  


Mjåtveitelvens forening var med på lesingen av skjelprøvene og det var svært mye god og informativ informasjon om både elvemusling og anadrom fisk som foreningen vil ta med seg videre i arbeidet med Mjåtveitelven. 


Legger ved ett utdrag av tilsendte skjelprøver og prøvedata.