25.03.2013

Det er blitt laget en RESIPIENTUNDERSØKING i Meland kommune.

Her er det mye og gripe fatt i for Meland kommune, rapporten ligger som lenke under. Hele rapporten med kart ligger på Meland kommunes nettside innsyn.

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013004747&dokid=238800&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Det anbefales også at det gjennomføres tiltak for å minske utslipp fra jordbruk til
vassdragene. Restriksjoner ved bruk av kunst- og naturgjødsel og valg av beiteområder med
en definert avstand fra elver og bekker vil kunne være tiltak som vil hjelpe på situasjonen i
mange lokaliteter. Ved å flytte beite dyr fra nærhet til bekk og vann vil filtrering i jord kunne
redusere bakterieforurensning i bekkene.

Oppdragsgiver uttrykte bekymring for at elvemuslingen Margaritfera margaritfera var blitt
borte fra Mjåtveitvassdraget. Elvemuslingen er en rødlistet art i Norge og det er en art som
unngår vassdrag med høyt partikkelinnhold (turbiditet) og trives dårlig i områder med høyt
innhold av humus og næringssalter. Muslingen trives best i næringsfattige lokaliteter med
sand og grusbunn (Larsen 2011). Forholdene i Mjåtveitvassdraget i 2012 er derfor svært
ugunstige for elvemuslingen, og er den mest sannsynlige årsaken til at det har forsvunnet fra bekken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :