30.04.2013

Kvalitetssikring og supplerande kartlegging av naturtypar i Meland 2013

Godt tiltak fra fylkesmannen i Hordaland.
Se link under:

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013006572&dokid=240742&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDFKartlegging av nye lokalitetar kan òg bli aktuelt, difor ser vi gjerne at kommunen kjem med
innspel, om det er geografiske område ein ønskjer særleg fokus på. Det kan vere område som
peikar seg ut som potensielt viktige for artsmangfaldet, eller pressområde der det er særleg
viktig å få god oversikt over kvar eventuelle naturverdiar finst.