22.11.2022

Bekymringsmelding til NVE


Vi har i dag sendt følgende bekymringsmelding til NVE når det gjelder fangdammene i kloppedalsbekken. Meldingen kan dere lese under:   
"Hei!

Takk for en hyggelig telefonsamtale.
Jeg legger på noen av foreningsmedlemmene, Alver Kommune, og Statsforvalteren på kopi.

Som avtalt sender jeg deg en over en beskrivelse av våre bekymringer når det gjelder rensedammene i kloppedalsbekken (Mjåtveitelva).
Slik vi ser det i dag, så er det dam 3 merket i kart som er det største faremomentet, og her er det behov for umiddelbart tiltak for å ivareta

sikkerhet og funksjon i dammen. Den største bekymringen fra Mjåtveitelvens forening er at ved brist eller «undervann» i dammene, vil de forurensede massene

renne fritt inn i områdene hvor det lever rødlistede arter.
Norce har tilbake noen år skrevet en rapport som omtaler problemstillingene på daværende tidspunkt, og det er ikke gjort utbedrende tiltak siden den gang. 

 
For å fylle på med litt informasjon rundt kloppedalsbekken så noterer jeg noen viktige punkter:

  • Kloppedalsbekken er ett viktig oppvekstområde for ørreten i vassdraget.
  • Kloppedalsbekken renner ut i hovedløpet som heter Mjåtveitelva.
  • Nedstrøms utløpet fra kloppedalsbekken finner vi området hvor den sterkt truede elvemuslingen befinner seg. Ved telling av muslinger 
    i 2021, ble det estimert ett antall på ca 320 muslinger her. Ett enkelt utslipp vil være katastrofalt for denne stammen!
  • Det er anadrom fisk som gyter nedstrøms for fossen (Noen få individer ovenfor) i Mjåtveitelva. Dette området ligger også nedstrøms utløpet fra Kloppedalsbekken.

 

 

 

Problemområder: 


Rensedam merket med nr 3 i kart vedlagt.
 


Denne er 13 m lang og ca 1,4m høy. 
Problemet her er at vannet renner under og på sidene av selve muren som skal holde dammen oppe.
Vi har over tid sett struktur endringer i grunnen rundt dammen, og gjør at vi er bekymret for at demningen skal briste.
Tidligere har dammen også blitt utsatt for store påkjenninger i forbindelse med hogst. Dette er dokumentert tidligere og ingen tiltak ble gjort. 
Årsaken til at vi nå melder fra om dette er at endringene av vannløpet er akselererende og faren for utslipp av forurensende masser er umiddelbar samt at vi er redd dammen vil briste

og miste sin funksjon.
Sålen på denne dammen er støpt oppå morenemassene hvor igjen muren for dammen er støpt på troppen av dette. Den orginale elvestrengen vasker ut morenemassene slik vi kan se det.


Fangdam 1 og 2 (Merket i kart vedlagt)

Disse mangler slamsuging ihht. reguleringsplan og har ikke blitt vedlikeholdt. 
Størrelsen av dammene er sannsynligvis underdimensjonert. .
Største problemområde her er feilskutt grunn som leder vannet forbi disse fangdammen.  
Dette gjør at det forurensede vannet renner direkte til rensedam 3 (Merket i kart)  Walde dammen merket nr 4 i kartet. 

Denne dammen har ikke hatt sin funksjon på lang tid, og vannet renner her også ved siden av damkonstruksjonen.
Det er gjort forsøk fra entreprenør å ordne på denne dammen uten hell.  (Bør sjekkes for fare for brist og funksjon)

 

 

Fangdam nummer 5
 
Ikke vedlikeholdt og har sterkt redusert funksjon.

 

 

image.png"
 

 

Forbud mot fiske!

Det har dukket opp spørsmål om det er lov å fiske i lakseførende del av Mjåtveitelva. Vi har stilt spørsmål til Gry Walle hos Statsforvalteren og beskjeden er helt klar! Det er ikke lov å bedrive fiske i lakseførende del av elva.   

Vi kunne veldig gjerne tenke oss ett senario hvor fiske var tillat, men slik som situasjonen er nå, så er ikke det høstbart overskudd i elva. 

Vi har de siste årene gjort gytefisk telling av både laks og trenden i elva er positiv! Vi håper alle som benytter seg av turveien ved elva er litt ekstra oppmerksom på dette.   
 
Mjåtveitelvens forening jobber mot flere tiltak som skal bedre forholdene for anadrom fisk i vassdraget.