07.12.2016

Svar på spørsmål mulig avrenning til Mjåtveitelven

Svar fra Meland kommune ang Elvåsen og forurensning til Mjåtveitelven.

Dette viser hvor viktig att noen følger med og sender tilbakemeldinger til kommunen dersom man oppdager slike hendelser.
Svar på spørsmål om mogleg avrenning til Mjåtveitelva
Viser til dykkar e-post av 07.11.16 der de er bekymret for avrenning til Mjåtveitelva frå grunnarbeid på Elvaåsen.

Meland kommune har vore i kontakt med utbyggjar for å få klarlagt kva tiltak dei skal gjennomføre for å unngå avrenning til Mjåtveitelva. Det vart stilt som vilkår i rammeløyve for opparbeiding av utomhusareal Elvaåsen, at tiltak for å unngå avrenning skal setjast i verk før oppstart av byggetiltak. Kommunen har fått skriftleg tilbakemelding frå utbyggjar og entreprenør på kva tiltak dei skal gjennomføre.

Meland kommune har i møte med utbyggjar, entreprenør og planleggjar gått gjennom utfordringa til vassdraget. Utbyggjar skal leggje ein tett voll langs heile utbyggingsområde for å sikre at det ikkje oppstår avrenning frå anlegget. Dei vil også ta vassprøvar for å sikre at avsiget ikkje inneheld for mykje partiklar. Entreprenøren vil truleg starte bygginga av vollen i januar 2017, dei vil varsla kommunen når arbeidet med vollen er i gang. Entreprenøren har flytta dieseltankar og liknande.

Meland kommunen opplever at utbyggjar, planleggjar og entreprenør tar oppgåva alvorleg og er oppteke av at dei ikkje vil gjere tiltak som kan påverke vassdraget negativt.  Kommunen vil følgje med på  at tiltaka vert gjennomført som skissert.

Dersom de skulle ha spørsmål, kan de kontakta underteikna.


Med helsing


Anny Bastesen  Marius Flemmen Knudsen sektorsjef teknisk skog- og miljøkonsulent
21.11.2016

Elvåsen

Elvåsen utbyggingsområde 

Tiltak mot avrenning til Mjåtveitelven se link under. 


Her er det viktig att det blir gjort grundig arbeid med vollen og att det blir brukt sikt -duk i forkant som dekkes til med sand. I ekstreme nedbørs perioder vil en jord vold lett briste og og all forurensningen havner i elven.

15.11.2016

Bekymringmelding angående forurensning til Mjåtveitelven

Bekymringmelding angående forurensning til Mjåtveitelven


Har sendt Meland kommune en bekymringmelding angående forurensning i forbindelse med det nye byggefeltet Elvåsen.
Se link under. 
01.11.2016

14.09.2016

AVLØPSSANERING I SÅRBAR NATUR


         AVLØPSSANERING I SÅRBAR NATUR.

   

Prosjektet vårt, pumpestasjonen ved Mjåtveitelva, er nominert til vannbransjeprisen på Vestlandet.

                   Meland kommune har bygd ein ny pumpestasjon for avløp på bredden av Mjåtveitelva. Bakgrunnen for arbeidet var at kommunen sin eksisterande pumpestasjon på staden sleit mykje med driftsstans og stor fare for forureining.

Sårbart område Mjåtveitelva er eit mykje brukt område til tur og rekreasjon. Området har ein rik flora og fauna, og er eit av få vassdrag i regionen med elveperlemusling. Muslingen er rødlista og står i fare for å dø ut. Det er forringing og ødelegging av vassdraga til muslingen som er den største trugselen.

Dialog og samarbeid Det er mange aktører som er opptatt av Mjåtveitelva. Kommunen tok tidleg kontakt med Mjåtveitelvas forening og velforeninga i området for å sikre god dialog i arbeidet. Mjåtvetveitelvas forening har som mål å bevare og ivareta Mjåtveitelvas elvemuslinger og biologiske mangfold, sjå: www.mjotveitelven.net. Internt i kommunen var både kulturavdelinga og skog- og miljøkonsulent involvert.

Landskapstilpasning I prosjektering av pumpestasjonen vart det også brukt landskapsarkitekt for å lage ei estetisk utforming på stasjonen og tilhøyrande terreng som vart tilpassa landskapet rundt. Tekniske detaljer på stasjonen vart skjult og bygninga fekk villmarkskledning og torvtak.

Smart teknisk løysning Det var viktig å avgrense graving i området og derfor vart eksisterande pumpesump og inntak brukt. Det vart etablert nytt pumpehus/maskinrom ved sida av. Her kunne ein redusere djupna. Løysinga gjorde at det gamle anlegget var i drift til det nye overtok.

Enkle og effektive tiltak for å hindre forureining Under utføringa var det spesielt kritisk å unngå steinstøv i elva. I samarbeid med entreprenør vart det etablert ein sedimenteringstank og reinsedam. I tillegg gjennomførte entreprenøren observasjoner av fargen på vatnet i elva.

Prosjekterende: COWI AS Utført av: Nortrans veg og anlegg AS, Xylem AS og Rørkompaniet AS. Byggekostnad: 1,5 mill kr

Bilderesultat for logo meland kommune
24.06.2016

Sandsvaler bygger reir i sandtak på Mjåtveit

 Strilen har laget innslag om Sandsvalene på Mjåtveit 

Se link under:


http://www.e-pages.dk/strilen/438/1/

15.06.2016

Sandsvaler på Mjåtveit

Sandsvale (Riparia riparia)Da har 30 -40 par Sandsvaler flyttet inn på sandhaugen på Mjåtveit næringspark. Dette er svaler som er rød-listet og i sterk tilbakegang i Norge. Vi kontaktet både fylkesmannen og miljøansvarlig i Meland kommune umiddelbart. De tok videre kontakt med utbygger som er Lie gruppen, så nå får svaleredene stå i fred til hekkesesongen er over en gang i juli-august. Noe vi syntes var kjempe flott.

I Norge hekker sandsvala i lavereliggende områder i det meste av landet. Arten er en kolonihekker som graver ut reirganger i elvekanter, veiskjæringer og sandtak. Det er også kjent hekke i torvtak på setrer i bjørkeregionen. Sandsvala overvintrer i Afrika sør for Sahara. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 20 000 og 30 000 individ (Shimmings & Øyen 2015), noe som er betydelig lavere en tidligere anslag (100 000 - 200 000 individ, Birdlife International 2004). Vi har ingen landsdekkende kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge. En oppsummering av status for sandsvale i Norge pr. 2010 (Aarvak et al. 2012) viser imidlertid at sandsvalen sitt utbredelsesareal har blitt ble betydelig redusert i siste 40-års periode (57-75 %). For den svenske hekkebestanden er det vist en omfattende nedgang i perioden 1980-2000. Bestandsnedgangen har her vært noe mindre etter årtusenskiftet. For siste 10-års periode er nedgangen beregnet til å være i intervallet 15-30 % (Green & Lindstrøm 20014), og arten er klassifisert som NT i Svensk rødliste 2015. Det rapporteres også om betydelig bestandsnedgang for Finland (Valkama et al. 2011) og Danmark (Dansk ornitologisk forening 2014). Vi finner det rimelig å anta at bestandsnedgangen for sandsvale i Norge har hatt noenlunde tilsvarende forløp som i Sverige, med sterkest nedgang på slutten av 1900-tallet, men med en fortsatt nedgang i siste 10-års periode. Basert på dette klassifiseres arten til rødlistekategori NT basert på A2 kriteriet (15-30 % bestandsnedgang siste 10 år).

Les mer: http://www.svalenevaare.com/news/taksvale-og-sandsvale-er-na-rodlistet/

28.01.2016

Status quo for Europas ferskvannsmuslinger

Status quo for Europas ferskvannsmuslingerStatus quo for Europas ferskvannsmuslingerSom små renseanlegg holder de elver og innsjøer rene. Nå avdekker et omfattende samarbeid mellom forskere fra 26 land hvordan det står til med de store ferskvannsmuslingene i Europa.