03.12.2017

Merknader angående områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø i Meland kommune.


Merknader angående områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø i Meland 

Merknader angående områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø i Meland kommune.

Vi vil med dette komme med noen innspill og merknader ang det planlagte planområdet.
Vi mener det er av stor betydning for framtidlig trivsel for beboerne i dette området er at det blir lagt stor vekt på natur – friluftsliv og miljø.

Vi ser spesielt viktigheten av og ta vare på bekker -rennende vann som ikke må legges i rør men heller være en viktig naturressurs for store og små. Noe det er stor fokus på i mange kommuner rundt i landet, små bekker – elver graves opp igjen og ser dagens lys. Dette er også veldig viktig faktor når det gjelder framtidig ekstrem vær med flere flommer etc.

Vi vil derfor foreslå att Kloppedalsbekken som renner ut fra Mjåtveit natur og rensepark og videre ut i Mjåtveit elven blir vernet med 15 m på begge sider av bekken helt frem til hovedveien og gjenåpnet der den er midlertidig lagt i rør ved veien til Mjåtveitstø.

Etter råd fra råd-givende biologer ble det bestemt og fordele noen av babymuslingene som kom tilbake fra oppdretts anlegget på Austevoll til to bi- elver til Mjåtveitelven. Dette begrunnet med at de to bi-elvene var minst forurenset og hadde de rette forholdene biologisk for muslingene. 


Videre er det en bekk som renner fra Dalstø mot Mjåtveitstø som renner ut under ett av nøstene i Mjåtveitstø, dette er bekk som det er viktig og beholde gjennom hele dette området.

Vi ser viktigheten av og beholde merkede stier i området. Det er nå merket og opparbeidet en sti med klopper fra Kloppedalsbekken via Sedalen til Furefjellet – til Mjåtveitstø en flott rundtur som blir flittig brukt av to og firbente. Vi vil foreslå att den turstien etableres som en lysløype i forbindelse med utbyggingen, det kan settes opp flere rasteplasser med benker -gapahuk – bål-plasser etc.
Kan henvise til gode eksempler som Smørås fjellet – Hordnes skogen – Birkelands vannet i Fana.

Det er viktig og se på hele området som skal bygges ut på sikt, slik att det ikke bare etableres noen få sandkasser -lekeplasser – eller ballbinger men tenke mye større når det gjelder grønne lunger i området.

Viser videre til innspill fra NVE når det gjelder bekker og vassdrag i Meland kommune.

Alle vassdrag bør merkast tydeleg i plankartet. Område i og langs vassdrag er verdfulle for miljø og friluftsliv. Generelt gjeld at utbygging tett inn til vassdrag bør unngåast. Kommunen bør vurdere å innføre eit byggeforbod i eit bestemt meterbelte langs vassdrag. For å gi god oversikt og sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære areal rår NVE til at kommunen nyttar arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL § 11-7 nr.6 til å merke alle vatn, elvar og bekkar. Dersom kommuneplanens arealdel legg opp til tiltak som inneber inngrep i vassdrag skal det i KU gjerast greie for om tiltaket påverkar ålmenne interesser i vassdraget. Som døme på ålmenne interesser kan nemnast fiskens frie gong, ålmenn ferdsel, naturvern, biologisk mangfald, vitskapleg interesse, kultur og landskapsomsyn, jordvern, omsyn til flaum og skred osv.