18.06.2012


Hei!
Vi trenger noen frivillige som kan være med på dugnad i Mjåtveitelven på Onsdag - Torsdag, vi skal prøve sammen med rådgivende biologer og finne levende elvemuslinger.
Ta kontakt!  dette blir spennede feltarbeid.
tlf: 90576851.

13.06.2012


Tirsdag 12.06. kl 18 var det møte i Meland rådhus ang elvmuslingene i Mjåtveitelven.
Det var godt frammøte fra alle de viktige aktørene. Meland kommune-fylkesmannen i Hordaland-utbyggerene i ommrådet- universitetet i Bergen- rådgivende biologer - grunneier- Mjåtveitelvens forening og media.
Det ble enighet om og starte en bergingsaksjon for og redde de siste elvemuslingene som finnes igjen i elven, og dette haster.
Allerede i løpet av de nermeste ukene skal elven finkjemmes for levende elvemuslinger. Arbeidet vil bli ledet av Rådgivende Biologer AS.

Vi trenger frivillige som kan bistå i dette arbeidet, dette blir spennende feltarbeid. Ta kontakt dersom dette er noe du kunne ønske og delta i.

Frode Tufte mob.90576851. frode@brunsnegl.no
Kjetil Tufte mob. 98695897. kjetuft@online.no
Viktig med god dialog ang Mjåtveitelvens frammtid, her ved Måneskinnbroen.

Fra venstre-Mjåtveitelvens forening v/ Kjetil Tufte, grunneier Magnar Askeland og fra Meland kommune Hans Kristian Dolmen. 05.06.2012

Bergingsaksjon for elvemuslingene i Mjåtveitelven


Invitasjon til ope informasjonsmøte om bergingsaksjon for elvemuslingen i Mjåtveitelva
Elvemuslingbestanden i Mjåtveitelva i Meland kommune er sterkt utryddingstruga. Dei siste åra har bestanden hatt ei dramatisk utvikling og det er no sannsynleg at det er mindre enn 10 individ att i vassdraget. Årsaka til nedgangen er redusert vasskvalitet på grunn av næringstilførsle i tillegg til jord- og steinpartiklar som legg seg på elvebotnen.
Meland kommune har no starta eit arbeid med identifisere moglege ureiningskjelder, og skal ut i frå dette gjennomføre tiltak for å redusere dei negative påverknadene på vassdraget. Betring av vasskvaliteten vil også føre til betre levekår for fiskebestanden i Mjåtveitelva, noko som også vil vere ein stor fordel for elvemuslingen. Dette prosjektet vert gjort i nær dialog med fylkesmannen.
Etter drøftingar med andre fagpersonar med særleg kompetanse på elvemusling, vurderer fylkesmannen at elvmuslingbestanden i Mjåtveitelva vil ha best sjanse til å klare seg om ein samlar inn dei resterande individa no i denne kritiske perioden, for så å setje dei ut att når tilstanden i vassdraget har blitt leveleg. Medan muslingane er inne i nasjonale elvemuslinganlegget på Austevoll, vil det også kunne avlast fram fleire individ slik at så mange muslingar som mogleg kan setjast ut att. Såleis kan dette arbeidet vere siste sjanse for å berga den trua elvemuslingbestanden i Mjåtveitelva. Rådgivende Biologer AS skal koordinere innsamlinga av muslingane, medan professor Per Jakobsen ved Universitetet i Bergen vil ha ansvaret for elvemuslingane når dei er i anlegget på Austevoll.
For å informere om planane ønskjer fylkesmannen og Meland kommune å invitere grunneigarar, aktuelle lag, organisasjonar og andre aktørar til informasjonsmøte.

Møte vert halde i Meland Rådhus tysdag 12. juni kl 18.00.