16.12.2015

Mjåtveitelvens forening jobber videre med planer for området langs Mjåtveit elven.


Videre planer langs Mjåtveit elven
Vedk. ønskje om tiltak i omsynssona langs Mjåtveitelva Viser til samtaler og synfaringar, opplysningar om partsstatus og ønskje om ulike arbeid langs Mjåtveitelva. Når det gjeld partsstatus, er Mjåtveitelvens foreining ein lokal interesseorganisasjon til liks med andre interesseorganisasjonar i Meland. Dette i motsetnad til formelle høyringsinstansar som t.d. Kystverket eller Statens Vegvesen.

Det inneber at når kommunen sender ulike planar ut på høyring i tråd med reglane i plan- og bygningslova, vil lokale organisajonar, som Mjåtveitelvens foreining, stå på høyringslista i dei sakene som då er aktuelle. I andre samanhengar enn plansaker, tek kommunen kontakt med partar som det er ønskjeleg eller nødvendig å samarbeide med, etter konkrete vurderingar i kvar sak. Når det gjeld ønskje om tiltak i omsynssona, må vi få ein søknad som seier noko om kva ein tenkjer på, med teikningar, og det må visast på kart. Kommunen vil ta stilling til om søknaden kan imøtekomast eller ikkje, i høve til kva verdiar omsynssona skal ivareta. Eventuelle kommunale tiltak vil administrasjonen sjølv ta stilling til, ut frå den samla ressurstilgangen og andre prioriteringar.

Vi set pris på alle gode forslag, utan at ein dermed kan garantere gjennomføring. Dersom det er ønskjeleg, kan vi gjerne ta eit møte i starten av januar der de går gjennom søknadene de vil fremme. Ta med teikningar og kart, og skriftleg omtale av korleis arbeidet / arbeida er tenkt gjennomført. Skrivet som er sendt ut til grunneigarane langs elva ligg ved, til orientering.

Med helsing Anny Bastesen Marius Flemmen Knudsen sektorsjef teknisk skog- og miljøkonsulent.
Meland kommune.26.11.2015

Bilder av det nye pumpehuset ved Mjåtveitelven

Bilder av det nye pumpehuset ved Mjåtveitelven.


Her ser ser vi det nye pumpehuset er kommet på plass, flott og estetisk bygg og området rundt er blitt fint tilpasset terrenget med flotte murer i gråstein.
22.11.2015

Nye renseanlegget nærmer seg ferdig
Nå er det bare et par dager til vi avslutter terrengarbeidet rundt pumpestasjonen/ Mjåtveitelva. Synes vi får det bra til. Gangveien blir slakkere en forventet. Om det blir bra nok for rullestol gjenstår å se.
Når vi trekker gravemaskinen ut av området, smalner vi inn gangvegen slik den skal bli.

-          Tenker å gruse(uten filterduk den siste bakken ned mot gangstien  som er lagt ut langs elva. Vi har tatt hensyn til bekymringen om steinstøv som kan skade fisk. Vi ser likevel at når dette renner gjennom vegetasjon blir det veldig bra filtrert. Vi kan ikke se at det farger vannet. Tenker også at denne nederste bakken er litt bratt for treverk. Tror det ville bli for glatt.
-          Ønsker å asfaltere gangvegen (til våren) ned til teknisk område. Vil gjerne ha innspill på dette . Argumenter for: Lettere vedlikehold. God tilkomst til alle 5 kumlokk. Stien ned vil ikke gro igjen. Eventuelle rullestolbrukere kan komme seg  ned til teknisk sone, der det vil bli et flott platå med god utsikt til elven.


Pumpestasjonen er i bruk, med midlertidig styring. Den fungerer i alle fall fint, så fremtidige forurensingstilfeller skal være eliminert. Om et par uker blir det montert 2 lamper. 1 stk på teknisk område, og  1stk i bakken ned mot stasjonen.


Venleg helsing

Harry Finseth
Rådgjevar kommunaltekniske anlegg
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 76
Sentralbord  56 17 10 00


05.10.2015

Fjerning av trær langs Mjåtveitelven

Uttalelse fra fylkesmannen ang fjerning av trær lang Mjåtveitelven.

Viser til link under fra fylkesmannen ang hogst av trær langs Mjåtveitelven.

innsyn Meland kommune
02.10.2015

Nytt pumpeanlegg ved nedre del av Mjåtveit elven


Det bygges nå nytt pumpeanlegg ved nedre del av Mjåtveit elven.


Nå er arbeidet startet med og skifte ut og oppgradere det gamle pumpeanlegget i nedre del av Mjåtveitelven. Prosjektet kan sees på som et miljøtiltak og utformingen i området skal legge opp til å bevare og forsterke natur-og landskapskvaliteter.

Dette anlegget har i mange år ved driftstans-strømstans- etc. lekket  ut forurensning til Mjåtveitelven noe Mjåtveitelvens forening har påpekt siden det første møte vi hadde med Meland kommune.
Nå er arbeidet endelig startet opp og det nye anlegget fremstår som estetisk flott med nytt pumpe hus med villmarks-panel og torv på taket.
Det vil også bli opparbeidet en ny sti ned til området som får en universal utforming.
Det kommer også til og bli plassert ut nye benker i området.

Bilde av det eksisterende pumpeanlegget.18.09.2015

Flotte ungdommer fra Rosslands ungdomskole på dugnad.


Rosslands ungdomskule med 28 elever fra natur,miljø og frilufts linjen i full gang med dugnad i Mjåtveit natur og rensepark.


To fredag på rad har elevene fra Rosslands ungdomskole vært med og jobbet i og rundt Mjåtveit natur og rensepark. 
De har gjort en kjempe innsats med og rydde opp i og rundt renseparken og har laget nye klopper i tur stien som går opp til Furefjellet.Denne fredagen var vi kjempeheldig med været sol og blå himmel og en gjeng med ungdommer som struttet av energi og arbeidslyst. Her får elevene en befaring og informasjon om betydningen av de rense dammene som er blitt etablert i forbindelse med Mjåtveit næringspark.


Etter stormen Nina sist vinter ligger det fremdeles mange rot-veltede trær uti vannet og langs området.

 Litt mat og drikke må til før neste økt.
Her kom barnehagen på sine ukentlige turer til område, her er de i full gang med og steike mat over bålet. Nå er det to barnehager som bruker området meget flittig og dette er favoritt plassen til barna.
De hadde veldig lyst på Cola men dengang ei, dette var til ungdommene.


 

Trist syn og lite pent men vi håper de trærne som ligger i og rundt dammen snart blir fjernet vi er i dialog med Lie gruppen som er utbyggerne håper det blir gjort noe i nærmeste fremtid.


 

 Her har det ikke regnet på en uke og vannet renner dessverre under demningen. Så her må noe gjøres.


 Kloppene er på plass.

10.08.2015


Biologisk mangfold i Mjåtveit natur og renseparkI den nyetablerte natur og renseparken på Mjåtveit har det etablert seg mange nye arter som trives i vannmiljøet som er blitt etablert i forbindelse med industriområdet.
Dette var tidligere en gjengroing-myr som nå er blitt satt under vann, da det er blitt bygd en demning ved utløpet.
På de dypeste partiene er dybden ca 1,5 m. men gjennomsnittlig ligger dybden på ca 50-70 cm. Dette er ideal dybde for svært mange fugler- amfibier- fisk- vannnymfer-padder-frosker-samt en god del vanninsekter.


                                                                         Krikkand hun 

Nå i sommer har vi hatt besøk av to familier med krikkand som er Europas minste and, de har klekket frem to kull med unger tilsammen 11 unger.
Vanlige stokkender bruker dammen som overnatting sted til tider kan det overnatte 20 stk. sikkert stor tilgang på mat. En annen ande type er Kvin-and som flittig har besøkt dammen men har ikke hekket her.


.
Vi har satt ut en del ørreter fra Mjåtveitelven i demningen som trives veldig godt i dette miljøet, det har Hegren funnet ut av så daglig er er det noen som prøver fiskelykken i demningen.

Videre er det blitt en yndet plass for flaggermusene som stortrives i dette miljøet på det meste har det blitt observert 14 flaggermus på kvelden. Så nå har vi  planer om og sette ut flere flaggermus kasser/ hoteller i området, noe vi håper Meland  ungdomskole vil ta del i. Som en del av  natur, miljø og frilufts linje på skolen ved lærer Bjørn  Waage.   Rossland ungdomskole med Mats Holmvik er også gode ambassadører.Videre har vi observert att dette er ett ideelt sted for svalene, her er stor aktivitet av av Låve svaler samt noen Sand- svaler, det er veldig interessant fordi de er blitt mer og mer sjelden i den Norske naturen fordi de krever helt spesielle forhold dersom de skal hekke og krever sand-banker som fins i elvekanter -gamle grusuttak etc.


Videre er det blitt etablert en gapa-hauk for  barnehagen som de flittig besøker,  der er også plassert ut benker, tur stier i området er bitt skiltet. Aktiviteten er nå blitt så stor att vi må få på plass en del flere klopper  i stien opp til Fure fjellet.19.07.2015

Fangst av ørretyngel i Mjåtveitelven

Her er biolog Steinar Kolås på oppdrag i Mjåtveitelven.Her fanges det ørretyngel som er 1 år gammel i Mjåtveitelven, dette er på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Det fanges inn ca 50 ørret som skal sendes ned til Austevoll til muslings- hotellet som håper de finner mange musling larver i gjellene til ørreten.
Så langt har de funnet ca 13 larver så det finnes fremdeles voksne elvemuslinger i Mjåtveit elven.
Fra i fjor har de 9 stk. små muslinger som lever i beste velgående  på hotellet.

Her en laks yngel.


 Det ble fanget både voksne ål og åle yngel.
 Fin ørret i god kondisjon.
03.06.2015

Musikk langs Mjåtveitelven

Musikk langs Mjåtveitelven


Se link til avisen Strilen under.01.06.2015Lagar tursti og naturparkAvisen Strilen har laget ett flott innlegg på nettsiden deres ang merking av tur-stier i og rundt  Mjåtveit natur og rensepark. 
Les vedlagt link: Lagar-tursti-og-naturparkProfessor Per Jakobsen fra universitetet i Bergen på befaring langs Mjåtveietelven sammen med Frode Tufte.
 05.05.2015

Skilting

Ferdig monterte skilter på Mjåtveit
24.04.2015

Merking av turstier på Mjåtveit
Nå skal vi igang med merking av tur stier på Mjåtveit i Samarbeid med Meland kommune Meland ungdomskole og Frekhaugmarka vel.  Dette er nasjonale skilt som Meland kommune har kjøpt inn, Mjåtveitelvens forening skal montere skiltene  fra Mjåtveitmarka til Furefjellet, som går via Mjåtveit natur og rensepark. Det vil komme opp skilt ved veien til Mjåtveitstø- (Sveåsen) ved den lille bekken som går inn i skogen, derfra videre opp Kloppedalen og til Furefjellet. Derfra kan man følge stien ned til Mjåtveitstø.
Se linken under til Meland kommune.

Meland.kommune.no/merking-og-tilrettelegging-av-turstiar.346920.nn.html
02.02.2015

Meir miljøvenleg landbruksdrift for trua elvemusling

Mer miljøvenlig landbruksdrift for truet elvemusling


Bli med på bergingskasjonen!Her er et godt tiltak fra Fylkesmannen i Hordaland.


Se linken under.24.01.2015

Opprydding av rotveltete trær ved Mjåtveit natur og rensepark

Da er arbeidet i gang med og få fjernet de veltede trærne som ligger strødd rundt på området