15.06.2016

Sandsvaler på Mjåtveit

Sandsvale (Riparia riparia)Da har 30 -40 par Sandsvaler flyttet inn på sandhaugen på Mjåtveit næringspark. Dette er svaler som er rød-listet og i sterk tilbakegang i Norge. Vi kontaktet både fylkesmannen og miljøansvarlig i Meland kommune umiddelbart. De tok videre kontakt med utbygger som er Lie gruppen, så nå får svaleredene stå i fred til hekkesesongen er over en gang i juli-august. Noe vi syntes var kjempe flott.

I Norge hekker sandsvala i lavereliggende områder i det meste av landet. Arten er en kolonihekker som graver ut reirganger i elvekanter, veiskjæringer og sandtak. Det er også kjent hekke i torvtak på setrer i bjørkeregionen. Sandsvala overvintrer i Afrika sør for Sahara. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 20 000 og 30 000 individ (Shimmings & Øyen 2015), noe som er betydelig lavere en tidligere anslag (100 000 - 200 000 individ, Birdlife International 2004). Vi har ingen landsdekkende kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge. En oppsummering av status for sandsvale i Norge pr. 2010 (Aarvak et al. 2012) viser imidlertid at sandsvalen sitt utbredelsesareal har blitt ble betydelig redusert i siste 40-års periode (57-75 %). For den svenske hekkebestanden er det vist en omfattende nedgang i perioden 1980-2000. Bestandsnedgangen har her vært noe mindre etter årtusenskiftet. For siste 10-års periode er nedgangen beregnet til å være i intervallet 15-30 % (Green & Lindstrøm 20014), og arten er klassifisert som NT i Svensk rødliste 2015. Det rapporteres også om betydelig bestandsnedgang for Finland (Valkama et al. 2011) og Danmark (Dansk ornitologisk forening 2014). Vi finner det rimelig å anta at bestandsnedgangen for sandsvale i Norge har hatt noenlunde tilsvarende forløp som i Sverige, med sterkest nedgang på slutten av 1900-tallet, men med en fortsatt nedgang i siste 10-års periode. Basert på dette klassifiseres arten til rødlistekategori NT basert på A2 kriteriet (15-30 % bestandsnedgang siste 10 år).

Les mer: http://www.svalenevaare.com/news/taksvale-og-sandsvale-er-na-rodlistet/