13.09.2013

Elever fra Meland ungdomsskole på befaring i Mjåtveitelven i dag.

Elever ved Meland ungdomsskole har fått ett nytt valgfag i år, og her her eleven med på befaring i Mjåtveitelven sammen med lærer og oss. Vi håper at elever og lærer fant dagen spennende og interessant, og vi ønsker oss selvsagt deres engasjemang videre framover.

15.07.2013

Gytegrus i Mjåtveitelven

Dette er en måte og gjøre det på, se klippet under.

http://www.youtube.com/watch?v=MlhVGlVkWu4Vi satser på og starte arbeidet med og legge ut gytegrus i nedre delen av Mjåtveitelven en gang på senhøsten, dette vil bli gjort i samarbeid med rådgivende biologer- Meland kommune-fylkesmannen og frivillige medlemmer.
Utfordringen er og frakte grusen ned til elven, det er snakk om en del tonn ?

Dette tiltaket vil bedre gyteforholdene til ørreten -sjø ørreten og  laksen i elven, nå er bunnforholdene i elven så til slammet att dersom det gytes i de forholdene vil rognen dø av kveling pga dårlig tilgang på oksygen i slammet. Det er lite småfisk i nedre delen av elven noe som elvemuslingene er avhengi av dersom de skal reprodusere seg.
Dette tiltaket er blitt utført i en del elver med meget gode resultater.

UNDER RAPPORT FRA NVE.

http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202006/Milj%C3%B8basert%20vannf%C3%B8ring%202006/rapportmilj%C3%B8basertvannf%C3%B8ring%206-06.pdf
09.07.2013


Rossland skole har fått nytt valgfag -natur-miljø og friluftsliv, de ønsker om mulig og engasjere seg i Mjåtveitelven med dens elvemuslinger og det biologiske mangfoldet som er knyttet opp mot vassdraget.
Vi har hatt en felles befaring med lærer Mads Leonard Holvik langs den nedre delen av elven.

Linken under viser til lærerplanens veiledning.

30.04.2013

Kvalitetssikring og supplerande kartlegging av naturtypar i Meland 2013

Godt tiltak fra fylkesmannen i Hordaland.
Se link under:

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013006572&dokid=240742&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDFKartlegging av nye lokalitetar kan òg bli aktuelt, difor ser vi gjerne at kommunen kjem med
innspel, om det er geografiske område ein ønskjer særleg fokus på. Det kan vere område som
peikar seg ut som potensielt viktige for artsmangfaldet, eller pressområde der det er særleg
viktig å få god oversikt over kvar eventuelle naturverdiar finst.

18.04.2013

Nytt byggefelt langs Mjåtveitelven.

Det er planlagt ett nytt byggefelt "Utkikken" langs Mjåtveitelvens nedre del fra den gamle broen mot sjøen.
I forbindelse med reguleringsplanen som har vært ute til offentlig ettersyn har fylkesmannen kommet med noen insigelser angående saken, se linken under.

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013005939&dokid=240066&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Fra denne broen på venstre side mot sjøen er det nye boligfeltet planlagt.

Fylkesmannen skriver :


"Vi ser i reguleringsplanen att de skriver i reguleringsføresegnene til LNF område i § 3.3 at det kan tillatast fyllingar i randsona av områda. Dette inneber at det vil vera lov å ha fyllingar inntil elva. Kommunen må endra dette punket slik at det kjem klart fram at det ikkje kan tillatast fyllingar langs elva."


Her må kommunen følge nøye opp fylkesmannen sine innsigelser slik att elven ikke atter en gang blir utsatt for forurensning fra grunnarbeidet i området som ligger like ved Mjåtveitelven.
Det bør stilles meget strenge krav til avbøtende tiltak til utbygger slik att det ikke kommer slam -steinstøv-og rester fra dynamitt "slugg" ut i elven noe som er ekstremt giftig for det biologiske mangfoldet i elven og eventuelle elvemuslinger.

Vi i Mjåtveitelvens forening vil følge nøye med elvens vannkvalitet i denne perioden, og eventuelle forurensninger som går ut i elven vil bli dokumentert og rapportert til fylkesmannen.  
29.03.2013

Genbank og kultiveringsprosjekt for elvemuslingen

God rapport ang elvemuslingenes  framtid.


Disse har dessverre ingen fremtid ble plukket opp ca 500 -600 tomme skall fra Mjåtveitelven sommeren 2012.
Se lenke under.


http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/71197044.PDF

25.03.2013

Det er blitt laget en RESIPIENTUNDERSØKING i Meland kommune.

Her er det mye og gripe fatt i for Meland kommune, rapporten ligger som lenke under. Hele rapporten med kart ligger på Meland kommunes nettside innsyn.

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013004747&dokid=238800&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Det anbefales også at det gjennomføres tiltak for å minske utslipp fra jordbruk til
vassdragene. Restriksjoner ved bruk av kunst- og naturgjødsel og valg av beiteområder med
en definert avstand fra elver og bekker vil kunne være tiltak som vil hjelpe på situasjonen i
mange lokaliteter. Ved å flytte beite dyr fra nærhet til bekk og vann vil filtrering i jord kunne
redusere bakterieforurensning i bekkene.

Oppdragsgiver uttrykte bekymring for at elvemuslingen Margaritfera margaritfera var blitt
borte fra Mjåtveitvassdraget. Elvemuslingen er en rødlistet art i Norge og det er en art som
unngår vassdrag med høyt partikkelinnhold (turbiditet) og trives dårlig i områder med høyt
innhold av humus og næringssalter. Muslingen trives best i næringsfattige lokaliteter med
sand og grusbunn (Larsen 2011). Forholdene i Mjåtveitvassdraget i 2012 er derfor svært
ugunstige for elvemuslingen, og er den mest sannsynlige årsaken til at det har forsvunnet fra bekken.

15.03.2013

Fossekallen ved Mjåtveitelven.


Har observert att fossekallen har holdt seg i nedre del av Mjåtveitelven gjennom hele vinteren, om det er en hann eller hunn vites ikke sikkert. Men det hadde vært kjekt om det kom en make på besøk i løpet av våren slik att de kan  hekke ved elven.


Fossekall Cinclus cinclus, fugleart i fossekallfamilien. Valgt til Norges nasjonalfugl i 1963. Neppe noen annen norsk fugl har så mange dialektnavn som fossekallen. Det offisielle navnet fossekall ble første gang brukt på trykk om denne fuglen i 1715, og det har mange dialektvariasjoner, som bl.a. fosseskadde i Mo i Telemark. Elvekall er brukt mange steder vest- og nordpå, og kvernkall i Sør-Norge. Navnet elveprest henspiller direkte på utseendet med hvit krage og ellers svart (svart-brun) kropp. Stor som en stær, med kort hale. Hekker over hele landet fra kysten til snaufjellet. Kan overvintre ved åpne fossestryk ca. 1000 moh., og i Finnmark i −40 °C. De fleste er standfugler, men noen flytter bl.a. til Sør-Sverige om vinteren. Eneste spurvefugl som ernærer seg av vanndyr og litt vannplanter. Er spesialist i å dykke og kan være opptil ½–1 minutt under vann. Svømmer av og til i overvannsstilling selv om føttene ikke har svømmehud. Under vann svømmer den med vingene. Det overbygde reiret ligger gjerne i selve fossespruten. De 3–6 hvite eggene legges oftest i april-mai og ruges av hunnen i 16–17 dager før de klekkes.

07.03.2013

Godkjenning av ny fangdam på Mjåtveit

Nå er arbeidet med den nye fangdammen ved Mjåtveit næringspark startet opp, det skal bli en større dam som vil effektivt rense opp eventuelle utslipp og forurensning fra næringsparken i bygeperioden men også i ettertid. Det vil bli bygget en gangvei inn til dammen som vil få et vannspeil på ca 2000m2 og 1 m dybde,  denne rensedammen kan bygges som akvatisk rensepark med øyer og til-plantes med vannplanter som siv og sverdliljer etc.
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2013003413&dokid=237377&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF20.02.2013

Klikk på linken under og lytt til en sang om Muslingene..


Sangen "kjærlighet mellom muslinger"


Grasrotandelen

Vi er nå tilknyttet Grasrothandelen.
Ønsker du å støtte oss via Grasrothandelen? Det kan du gjøre på flere måter.
 Det er nå blitt veldig lett å tilknytte oss via mobil og det er helt gratis å gjøre via SMS med denne teksten: GRASROTANDELEN 997939964
Send til 2020 (og husk at denne tjenesten er gratis)

Du kan skrive ut denne og ta med deg i kassen neste gang du leverer tipping, lotto eller  andre spill.

Skriv ut denne, klipp ut "kortene" og del med din familie, dine venner m.m. Deisse taes med til kassen ved neste innlevering av tipping, lotto og alle andre spill.

11.12.2012

Rett til miljøinformasjon


Rett til miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

Bilde fra Mjåtveitmarka


.

26.11.2012

09.11.2012

Befaring ved fangdammene på Mjåtveit næringspark.


Etter en del erfaringer angående de rensedammene som nå er bygget ved Mjåtveit næringspark ser det ut som de begynner og fungere etter hensikten, det gjenstår noen små justeringer ved dam nr 2. 
Det er nå under planlegging den fjerde rensedammen helt i sør østlige området, den vil kunne fange effektivt opp all avrenning som eventuelt vil komme fra hele industriområdet.
Lie gruppen har vist stor forståelse av viktigheten med og få etablert en akvatisk rensepark i dette området, da dette er en tilførsel bekk som renner ut i Mjåtveit elven.

Kjetil Tufte-Arne Kristiansen-Lene Haug

Rådgivende biologer v/ Gei Helge Jonsen


26.10.2012

Ny restaurert Måneskinnsbro

Måneskinnbroen er blitt flott restaurert nå er det elven sin tur.25.10.2012

Mjåtveit næringspark

I forbindelse med utbyggingen av Mjåtveit næringspark er utbyggerne Li gruppen pålagt og lage en akvatisk rensepark som skal hindre att det kommer forurensing ut i den bekken som renner videre ut i Mjåtveit elven.
Renseparken er blitt etablert men er ikke  optimalt utført, men dette jobbes det med og få utført så snart som mulig.


Mjåtveit Næringspark har i henhold til NNI rapport 214, datert juni 2009 og
detaljreguleringsplan, datert 12.09.2012, etablert en akvatisk rensepark bestående av 3
etterfølgende dammer.

Renseparken skal kunne ta opp mulige uønskede partikler fra næringsparken ved utfelling
(dam 1) og opptak (dam 2) av biologiske partikler samt rensing av vann (dam 3).
Mengden av partikler som kommer gjennom renseparken skal ikke overstige 2 FTU.

PROSEDYRE FOR BRUK, VEDLIKEHOLD OG PRØVETAKING AV AKVATISK
RENSEPARK VED MJÅTVEIT NÆRINGSPARK I ANLEGGSPERIODEN.

1. Fangdammene nr. 1 og nr. 2 skal ha ettersyn 2 ganger pr uke.
2. Fangdam nr. 3 skal ha ettersyn 1 gang hver 14 dag.
3. Vannprøver skal tas 2 ganger pr. uke og leveres inn for testing av turbiditet.
Vannprøvene skal ikke overstige 2 FTU.
4. Vannprøvene skal tas på samme sted og med samme metode hver gang.
5. Det skal ved hver befaring og prøvetaking loggføres status på fangdammene og
hvem som utfører prøvetakingen.
6. Vannprøvene skal leveres avtalt laboratorie for analyse innen 6 timer etter at
prøven er tatt.
7. Ved evt. behov for vedlikehold på fangdammene eller dersom turbiditeten
overstiger 2 FTU skal  det varsles de ansvarlige.

20.09.2012

Oppdrett av elvemuslinger på Austevoll


Gir-starthjelp-for-sarbar-elvemusling
Vist på nrk  Torsdag 20.09.12.
Schrödingers katt.
http://www.dirnat.no/content/500045718/Gir-starthjelp-for-sarbar-elvemusling

07.09.2012

25.08.2012

Rapport fra rådgivende biologer ang Mjåtveitmarka utbygging og elvemuslingene i Mjåtveitelven

Her er rapporten fra rådgivende biologer ang utbyggingen av Mjåtveitmarka og elvemuslingene i Mjåtveitvassdraget.http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1542.pdf


Besøk av marin biolog fra Tyskland.

Mjåtveitelvens forening hadde besøk av miljøsjefen i Bergen kommune Håvard Bjordal og en marinbiolog fra Tyskland som er ekspert på genforskning. Håvard er en av ildsjelene for Haukås vassdraget som fremdeles har en del elvemuslinger. De var imponert over Mjåtveitelven og dens flotte fauna langs elven.
"Dette er ett vassdrag som må reddes fra forurensing og inngrep for all fremtid, dette kan fremstå som en naturperle av de sjeldne.  Her må sterke krefter stå sammen om kampen for elvens fremtid og elvemuslingene" sier Bjordal.
Foreningen vil samarbeide  med Bjordal (Haukåsvassdragets venner) for utveksling av efaringer av alt det arbeidet de har gjennomført ang Haukås vassdraget.
Link fra Åsane Tidene.
http://www.nysgjerrigpermetoden

18.06.2012


Hei!
Vi trenger noen frivillige som kan være med på dugnad i Mjåtveitelven på Onsdag - Torsdag, vi skal prøve sammen med rådgivende biologer og finne levende elvemuslinger.
Ta kontakt!  dette blir spennede feltarbeid.
tlf: 90576851.

13.06.2012


Tirsdag 12.06. kl 18 var det møte i Meland rådhus ang elvmuslingene i Mjåtveitelven.
Det var godt frammøte fra alle de viktige aktørene. Meland kommune-fylkesmannen i Hordaland-utbyggerene i ommrådet- universitetet i Bergen- rådgivende biologer - grunneier- Mjåtveitelvens forening og media.
Det ble enighet om og starte en bergingsaksjon for og redde de siste elvemuslingene som finnes igjen i elven, og dette haster.
Allerede i løpet av de nermeste ukene skal elven finkjemmes for levende elvemuslinger. Arbeidet vil bli ledet av Rådgivende Biologer AS.

Vi trenger frivillige som kan bistå i dette arbeidet, dette blir spennende feltarbeid. Ta kontakt dersom dette er noe du kunne ønske og delta i.

Frode Tufte mob.90576851. frode@brunsnegl.no
Kjetil Tufte mob. 98695897. kjetuft@online.no
Viktig med god dialog ang Mjåtveitelvens frammtid, her ved Måneskinnbroen.

Fra venstre-Mjåtveitelvens forening v/ Kjetil Tufte, grunneier Magnar Askeland og fra Meland kommune Hans Kristian Dolmen. 05.06.2012

Bergingsaksjon for elvemuslingene i Mjåtveitelven


Invitasjon til ope informasjonsmøte om bergingsaksjon for elvemuslingen i Mjåtveitelva
Elvemuslingbestanden i Mjåtveitelva i Meland kommune er sterkt utryddingstruga. Dei siste åra har bestanden hatt ei dramatisk utvikling og det er no sannsynleg at det er mindre enn 10 individ att i vassdraget. Årsaka til nedgangen er redusert vasskvalitet på grunn av næringstilførsle i tillegg til jord- og steinpartiklar som legg seg på elvebotnen.
Meland kommune har no starta eit arbeid med identifisere moglege ureiningskjelder, og skal ut i frå dette gjennomføre tiltak for å redusere dei negative påverknadene på vassdraget. Betring av vasskvaliteten vil også føre til betre levekår for fiskebestanden i Mjåtveitelva, noko som også vil vere ein stor fordel for elvemuslingen. Dette prosjektet vert gjort i nær dialog med fylkesmannen.
Etter drøftingar med andre fagpersonar med særleg kompetanse på elvemusling, vurderer fylkesmannen at elvmuslingbestanden i Mjåtveitelva vil ha best sjanse til å klare seg om ein samlar inn dei resterande individa no i denne kritiske perioden, for så å setje dei ut att når tilstanden i vassdraget har blitt leveleg. Medan muslingane er inne i nasjonale elvemuslinganlegget på Austevoll, vil det også kunne avlast fram fleire individ slik at så mange muslingar som mogleg kan setjast ut att. Såleis kan dette arbeidet vere siste sjanse for å berga den trua elvemuslingbestanden i Mjåtveitelva. Rådgivende Biologer AS skal koordinere innsamlinga av muslingane, medan professor Per Jakobsen ved Universitetet i Bergen vil ha ansvaret for elvemuslingane når dei er i anlegget på Austevoll.
For å informere om planane ønskjer fylkesmannen og Meland kommune å invitere grunneigarar, aktuelle lag, organisasjonar og andre aktørar til informasjonsmøte.

Møte vert halde i Meland Rådhus tysdag 12. juni kl 18.00.

14.02.2012

Mjåtveitelvens forening

Hjelp oss å redde Mjåtveitelven!

Det har de siste årene pågått mange prosjekter på Mjåtveit som har påvirket elven i svært negativ retning.
Mjåtveitelven har hatt stor populasjon av elveperle-muslinger, noe som er kjent helt tilbake fra år 1720. Disse er i løpet av de siste to årene blitt nedsjustert og i ferd med å dø ut som følge av lokal forurensing til elven. Den siste undersøkelsen som ble utført høsten 2011 påviste at der ikke  lenger var noen levende muslinger. Men derimot fant de at der er muslingelarver på fiskene i elven, dette kan ennå være med å redde bestanden dersom det blir slutt på forurensingen.
Fiskebestanden som for få år tilbake var god er nå også sterkt redusert som følge av den samme forurensingen.
Vi har de siste årene kjempet for å bli hørt hos kommune, fylkesmann og direktoratet for naturforvaltning, og vi ser at vi omsider er i ferd med å bli hørt. Fylkesmannen i Hordaland har nå engasjert seg sterkt i saken og stilt krav til kommunen i Meland samt utbyggerne og de andre som forurenser. Fylkesmannen har funnet flere forurensingskilder som han nå griper fatt i. Utbyggere i nærområdet har fått pålegg om å etablere rensepark samt en del andre momenter i området som nå blir sett på som mulige kilder til forurensningen.

Vi ønsker at lokalbefolkningen i Meland engasjerer seg og hjelper oss å redde og bevare denne fantastiske lille perlen som befinner seg nesten inni et boligområde og som er svært sjelden i sin art.
Derfor ønsker vi at du/dere melder dere inn i foreningen slik at vi sammen står sterke i dialog med kommune, fylke og stat!
På sikt ønsker vi å utbedre elvens allerede tilgjengelige sti, gjenoppreise kvernhuset og de gamle vaskeplassene, øke bestanden av laks og sjø-ørret, bygge laksetrapper,renovere de eldgamle ferdselsstiene som i dag er gjengrodd og mye mer.
Vi vil i løpet av 2012 søke om økonomiske tilskudd fra fylket og kommunen til dette arbeidet, men selve utføringen av arbeidet må gjøres i god gammeldags dugnadsånd.

Vi håper å være i en god dialog med grunneiere og kommunen.


Fra Riksarkivet om perlemuslingen og dronningens privilegium:
http://www.arkivverket.no/webfelles/Kartsamlingen/niv%C3%A5-4-3-2b-alt-3-b.html