11.12.2012

Rett til miljøinformasjon


Rett til miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

Bilde fra Mjåtveitmarka


.

26.11.2012

09.11.2012

Befaring ved fangdammene på Mjåtveit næringspark.


Etter en del erfaringer angående de rensedammene som nå er bygget ved Mjåtveit næringspark ser det ut som de begynner og fungere etter hensikten, det gjenstår noen små justeringer ved dam nr 2. 
Det er nå under planlegging den fjerde rensedammen helt i sør østlige området, den vil kunne fange effektivt opp all avrenning som eventuelt vil komme fra hele industriområdet.
Lie gruppen har vist stor forståelse av viktigheten med og få etablert en akvatisk rensepark i dette området, da dette er en tilførsel bekk som renner ut i Mjåtveit elven.

Kjetil Tufte-Arne Kristiansen-Lene Haug

Rådgivende biologer v/ Gei Helge Jonsen


26.10.2012

Ny restaurert Måneskinnsbro

Måneskinnbroen er blitt flott restaurert nå er det elven sin tur.25.10.2012

Mjåtveit næringspark

I forbindelse med utbyggingen av Mjåtveit næringspark er utbyggerne Li gruppen pålagt og lage en akvatisk rensepark som skal hindre att det kommer forurensing ut i den bekken som renner videre ut i Mjåtveit elven.
Renseparken er blitt etablert men er ikke  optimalt utført, men dette jobbes det med og få utført så snart som mulig.


Mjåtveit Næringspark har i henhold til NNI rapport 214, datert juni 2009 og
detaljreguleringsplan, datert 12.09.2012, etablert en akvatisk rensepark bestående av 3
etterfølgende dammer.

Renseparken skal kunne ta opp mulige uønskede partikler fra næringsparken ved utfelling
(dam 1) og opptak (dam 2) av biologiske partikler samt rensing av vann (dam 3).
Mengden av partikler som kommer gjennom renseparken skal ikke overstige 2 FTU.

PROSEDYRE FOR BRUK, VEDLIKEHOLD OG PRØVETAKING AV AKVATISK
RENSEPARK VED MJÅTVEIT NÆRINGSPARK I ANLEGGSPERIODEN.

1. Fangdammene nr. 1 og nr. 2 skal ha ettersyn 2 ganger pr uke.
2. Fangdam nr. 3 skal ha ettersyn 1 gang hver 14 dag.
3. Vannprøver skal tas 2 ganger pr. uke og leveres inn for testing av turbiditet.
Vannprøvene skal ikke overstige 2 FTU.
4. Vannprøvene skal tas på samme sted og med samme metode hver gang.
5. Det skal ved hver befaring og prøvetaking loggføres status på fangdammene og
hvem som utfører prøvetakingen.
6. Vannprøvene skal leveres avtalt laboratorie for analyse innen 6 timer etter at
prøven er tatt.
7. Ved evt. behov for vedlikehold på fangdammene eller dersom turbiditeten
overstiger 2 FTU skal  det varsles de ansvarlige.

20.09.2012

Oppdrett av elvemuslinger på Austevoll


Gir-starthjelp-for-sarbar-elvemusling
Vist på nrk  Torsdag 20.09.12.
Schrödingers katt.
http://www.dirnat.no/content/500045718/Gir-starthjelp-for-sarbar-elvemusling

07.09.2012

25.08.2012

Rapport fra rådgivende biologer ang Mjåtveitmarka utbygging og elvemuslingene i Mjåtveitelven

Her er rapporten fra rådgivende biologer ang utbyggingen av Mjåtveitmarka og elvemuslingene i Mjåtveitvassdraget.http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1542.pdf


Besøk av marin biolog fra Tyskland.

Mjåtveitelvens forening hadde besøk av miljøsjefen i Bergen kommune Håvard Bjordal og en marinbiolog fra Tyskland som er ekspert på genforskning. Håvard er en av ildsjelene for Haukås vassdraget som fremdeles har en del elvemuslinger. De var imponert over Mjåtveitelven og dens flotte fauna langs elven.
"Dette er ett vassdrag som må reddes fra forurensing og inngrep for all fremtid, dette kan fremstå som en naturperle av de sjeldne.  Her må sterke krefter stå sammen om kampen for elvens fremtid og elvemuslingene" sier Bjordal.
Foreningen vil samarbeide  med Bjordal (Haukåsvassdragets venner) for utveksling av efaringer av alt det arbeidet de har gjennomført ang Haukås vassdraget.
Link fra Åsane Tidene.
http://www.nysgjerrigpermetoden

18.06.2012


Hei!
Vi trenger noen frivillige som kan være med på dugnad i Mjåtveitelven på Onsdag - Torsdag, vi skal prøve sammen med rådgivende biologer og finne levende elvemuslinger.
Ta kontakt!  dette blir spennede feltarbeid.
tlf: 90576851.

13.06.2012


Tirsdag 12.06. kl 18 var det møte i Meland rådhus ang elvmuslingene i Mjåtveitelven.
Det var godt frammøte fra alle de viktige aktørene. Meland kommune-fylkesmannen i Hordaland-utbyggerene i ommrådet- universitetet i Bergen- rådgivende biologer - grunneier- Mjåtveitelvens forening og media.
Det ble enighet om og starte en bergingsaksjon for og redde de siste elvemuslingene som finnes igjen i elven, og dette haster.
Allerede i løpet av de nermeste ukene skal elven finkjemmes for levende elvemuslinger. Arbeidet vil bli ledet av Rådgivende Biologer AS.

Vi trenger frivillige som kan bistå i dette arbeidet, dette blir spennende feltarbeid. Ta kontakt dersom dette er noe du kunne ønske og delta i.

Frode Tufte mob.90576851. frode@brunsnegl.no
Kjetil Tufte mob. 98695897. kjetuft@online.no
Viktig med god dialog ang Mjåtveitelvens frammtid, her ved Måneskinnbroen.

Fra venstre-Mjåtveitelvens forening v/ Kjetil Tufte, grunneier Magnar Askeland og fra Meland kommune Hans Kristian Dolmen. 05.06.2012

Bergingsaksjon for elvemuslingene i Mjåtveitelven


Invitasjon til ope informasjonsmøte om bergingsaksjon for elvemuslingen i Mjåtveitelva
Elvemuslingbestanden i Mjåtveitelva i Meland kommune er sterkt utryddingstruga. Dei siste åra har bestanden hatt ei dramatisk utvikling og det er no sannsynleg at det er mindre enn 10 individ att i vassdraget. Årsaka til nedgangen er redusert vasskvalitet på grunn av næringstilførsle i tillegg til jord- og steinpartiklar som legg seg på elvebotnen.
Meland kommune har no starta eit arbeid med identifisere moglege ureiningskjelder, og skal ut i frå dette gjennomføre tiltak for å redusere dei negative påverknadene på vassdraget. Betring av vasskvaliteten vil også føre til betre levekår for fiskebestanden i Mjåtveitelva, noko som også vil vere ein stor fordel for elvemuslingen. Dette prosjektet vert gjort i nær dialog med fylkesmannen.
Etter drøftingar med andre fagpersonar med særleg kompetanse på elvemusling, vurderer fylkesmannen at elvmuslingbestanden i Mjåtveitelva vil ha best sjanse til å klare seg om ein samlar inn dei resterande individa no i denne kritiske perioden, for så å setje dei ut att når tilstanden i vassdraget har blitt leveleg. Medan muslingane er inne i nasjonale elvemuslinganlegget på Austevoll, vil det også kunne avlast fram fleire individ slik at så mange muslingar som mogleg kan setjast ut att. Såleis kan dette arbeidet vere siste sjanse for å berga den trua elvemuslingbestanden i Mjåtveitelva. Rådgivende Biologer AS skal koordinere innsamlinga av muslingane, medan professor Per Jakobsen ved Universitetet i Bergen vil ha ansvaret for elvemuslingane når dei er i anlegget på Austevoll.
For å informere om planane ønskjer fylkesmannen og Meland kommune å invitere grunneigarar, aktuelle lag, organisasjonar og andre aktørar til informasjonsmøte.

Møte vert halde i Meland Rådhus tysdag 12. juni kl 18.00.

14.02.2012

Mjåtveitelvens forening

Hjelp oss å redde Mjåtveitelven!

Det har de siste årene pågått mange prosjekter på Mjåtveit som har påvirket elven i svært negativ retning.
Mjåtveitelven har hatt stor populasjon av elveperle-muslinger, noe som er kjent helt tilbake fra år 1720. Disse er i løpet av de siste to årene blitt nedsjustert og i ferd med å dø ut som følge av lokal forurensing til elven. Den siste undersøkelsen som ble utført høsten 2011 påviste at der ikke  lenger var noen levende muslinger. Men derimot fant de at der er muslingelarver på fiskene i elven, dette kan ennå være med å redde bestanden dersom det blir slutt på forurensingen.
Fiskebestanden som for få år tilbake var god er nå også sterkt redusert som følge av den samme forurensingen.
Vi har de siste årene kjempet for å bli hørt hos kommune, fylkesmann og direktoratet for naturforvaltning, og vi ser at vi omsider er i ferd med å bli hørt. Fylkesmannen i Hordaland har nå engasjert seg sterkt i saken og stilt krav til kommunen i Meland samt utbyggerne og de andre som forurenser. Fylkesmannen har funnet flere forurensingskilder som han nå griper fatt i. Utbyggere i nærområdet har fått pålegg om å etablere rensepark samt en del andre momenter i området som nå blir sett på som mulige kilder til forurensningen.

Vi ønsker at lokalbefolkningen i Meland engasjerer seg og hjelper oss å redde og bevare denne fantastiske lille perlen som befinner seg nesten inni et boligområde og som er svært sjelden i sin art.
Derfor ønsker vi at du/dere melder dere inn i foreningen slik at vi sammen står sterke i dialog med kommune, fylke og stat!
På sikt ønsker vi å utbedre elvens allerede tilgjengelige sti, gjenoppreise kvernhuset og de gamle vaskeplassene, øke bestanden av laks og sjø-ørret, bygge laksetrapper,renovere de eldgamle ferdselsstiene som i dag er gjengrodd og mye mer.
Vi vil i løpet av 2012 søke om økonomiske tilskudd fra fylket og kommunen til dette arbeidet, men selve utføringen av arbeidet må gjøres i god gammeldags dugnadsånd.

Vi håper å være i en god dialog med grunneiere og kommunen.


Fra Riksarkivet om perlemuslingen og dronningens privilegium:
http://www.arkivverket.no/webfelles/Kartsamlingen/niv%C3%A5-4-3-2b-alt-3-b.html