22.11.2022

Bekymringsmelding til NVE


Vi har i dag sendt følgende bekymringsmelding til NVE når det gjelder fangdammene i kloppedalsbekken. Meldingen kan dere lese under:   
"Hei!

Takk for en hyggelig telefonsamtale.
Jeg legger på noen av foreningsmedlemmene, Alver Kommune, og Statsforvalteren på kopi.

Som avtalt sender jeg deg en over en beskrivelse av våre bekymringer når det gjelder rensedammene i kloppedalsbekken (Mjåtveitelva).
Slik vi ser det i dag, så er det dam 3 merket i kart som er det største faremomentet, og her er det behov for umiddelbart tiltak for å ivareta

sikkerhet og funksjon i dammen. Den største bekymringen fra Mjåtveitelvens forening er at ved brist eller «undervann» i dammene, vil de forurensede massene

renne fritt inn i områdene hvor det lever rødlistede arter.
Norce har tilbake noen år skrevet en rapport som omtaler problemstillingene på daværende tidspunkt, og det er ikke gjort utbedrende tiltak siden den gang. 

 
For å fylle på med litt informasjon rundt kloppedalsbekken så noterer jeg noen viktige punkter:

  • Kloppedalsbekken er ett viktig oppvekstområde for ørreten i vassdraget.
  • Kloppedalsbekken renner ut i hovedløpet som heter Mjåtveitelva.
  • Nedstrøms utløpet fra kloppedalsbekken finner vi området hvor den sterkt truede elvemuslingen befinner seg. Ved telling av muslinger 
    i 2021, ble det estimert ett antall på ca 320 muslinger her. Ett enkelt utslipp vil være katastrofalt for denne stammen!
  • Det er anadrom fisk som gyter nedstrøms for fossen (Noen få individer ovenfor) i Mjåtveitelva. Dette området ligger også nedstrøms utløpet fra Kloppedalsbekken.

 

 

 

Problemområder: 


Rensedam merket med nr 3 i kart vedlagt.
 


Denne er 13 m lang og ca 1,4m høy. 
Problemet her er at vannet renner under og på sidene av selve muren som skal holde dammen oppe.
Vi har over tid sett struktur endringer i grunnen rundt dammen, og gjør at vi er bekymret for at demningen skal briste.
Tidligere har dammen også blitt utsatt for store påkjenninger i forbindelse med hogst. Dette er dokumentert tidligere og ingen tiltak ble gjort. 
Årsaken til at vi nå melder fra om dette er at endringene av vannløpet er akselererende og faren for utslipp av forurensende masser er umiddelbar samt at vi er redd dammen vil briste

og miste sin funksjon.
Sålen på denne dammen er støpt oppå morenemassene hvor igjen muren for dammen er støpt på troppen av dette. Den orginale elvestrengen vasker ut morenemassene slik vi kan se det.


Fangdam 1 og 2 (Merket i kart vedlagt)

Disse mangler slamsuging ihht. reguleringsplan og har ikke blitt vedlikeholdt. 
Størrelsen av dammene er sannsynligvis underdimensjonert. .
Største problemområde her er feilskutt grunn som leder vannet forbi disse fangdammen.  
Dette gjør at det forurensede vannet renner direkte til rensedam 3 (Merket i kart)  Walde dammen merket nr 4 i kartet. 

Denne dammen har ikke hatt sin funksjon på lang tid, og vannet renner her også ved siden av damkonstruksjonen.
Det er gjort forsøk fra entreprenør å ordne på denne dammen uten hell.  (Bør sjekkes for fare for brist og funksjon)

 

 

Fangdam nummer 5
 
Ikke vedlikeholdt og har sterkt redusert funksjon.

 

 

image.png"
 

 

Forbud mot fiske!

Det har dukket opp spørsmål om det er lov å fiske i lakseførende del av Mjåtveitelva. Vi har stilt spørsmål til Gry Walle hos Statsforvalteren og beskjeden er helt klar! Det er ikke lov å bedrive fiske i lakseførende del av elva.   

Vi kunne veldig gjerne tenke oss ett senario hvor fiske var tillat, men slik som situasjonen er nå, så er ikke det høstbart overskudd i elva. 

Vi har de siste årene gjort gytefisk telling av både laks og trenden i elva er positiv! Vi håper alle som benytter seg av turveien ved elva er litt ekstra oppmerksom på dette.   
 
Mjåtveitelvens forening jobber mot flere tiltak som skal bedre forholdene for anadrom fisk i vassdraget.  

 

23.06.2022

Pressemelding fra foreninga!

 Pressemelding  i samband  med  tildeling av  Vestland fylke sin Klima og naturpris 2022.

 

Mjåtveitelvens foreining er tildelt Vestland Fylkeskommune sin Klima og naturpris for 2022, noko me ser som anerkjenning og takk for vårt arbeid over mange og ofte vanskeleg år for elva , og ei kraftig  oppmuntring til auka innsats. Takk, dette gjorde veldig godt, gav oss nytt mot og nye krefter! 
Foreningen fekk prisen for sitt lange arbeid med å ta vare på den raudlista elvemuslingen og miljøet i Mjåtveitelva, gjennom  utretteleg dugnad, både gjennom praktiske arbeid med å etablere vernetiltak og restaurere det totale elvemiljøet, og stadig hente inn og utvikle kunnskapen om elvebiotopen, og ikkje minst formidle den videre gjennom samarbeid med kommune, fylke, lokalt næringsliv og skule.

Å formidle informasjonen om livet i elva, vernestatusen, vernetiltaka og det offentlege sine krav til næringsdrift og aktivitet langs elvesystemet, har vist seg å vere eit arbeid som må skje kontinuerleg. Dette vert nedslåande illustrerast ved at i same veke som foreininga får prisen, er det på nytt gjort tiltak i ein viktig sidebekk som  øydelegg gyte- og yngleområder for auren.

Ein viktig del av innsatsen har vore å vere ei vaktbikkje mot forureining av elva og sidebekkar, øydeleggjande naturinngrep i kantsonene og nedslagsfeltet for elvesystemet. Foreininga håper at prisen kan bidra til  auka kunnskap om denne både idylliske og truga naturperla i Alver, og at det då kan bli mindre trong for den lite trivelege vaktbikkjerolla. 
Foreiningas formål er å ta vare på heile elvemiljøet, og ønskjer å bruke prisen og dei fornya ressursane og kreftene på det byggjande arbeidet;  å restaurere muslingstammen og heile elvebiotopen for kommande generasjonar.

Pristildelinga aktualiserer arbeidet med  tiltaksplanen for vassdraget som Alver kommune starta etter foreiningas sensasjonelle funn av over 120 levande muslingar i mars 2021. Foreininga vil på ny fokusere på følgjande fire tiltak til denne planen:

  • Heilt naudsynt reparasjon, oppgradering og utviding av gamle, delvis skadde vernetiltak.
  • Kontroll og rutinar for at næringsaktivitet i Mjåtveit næringspark innrettar seg etter vernekrava som er nedfelt i reguleringsplanar og byggjeløyve, utifrå kravet frå statsforvaltaren om at forureining av elvesystemet «ikkje skal skje».
  • God og kontinuerleg dialog og eit godt samarbeid med Mjåtveit Næringspark spesielt, landbruk og andre aktørar langs elvesystemet, Alver kommune, Vestland fylke.
  • Rutinar for å informere alle aktørar, bebuarar og brukarar av områda langs vassdraget - og alle generelt - om det mangfaldige livet i elva, vernestatusen, vernetiltaka og det offentlege sine krav til næringsdrift og anna aktivitet langs elvesystemet.

Det er etterkvart blitt tydelegare og tydlegare at berekraftig og naturvenleg framferd frå oss alle blir heilt nødvendig om me skal ha ein sjanse til å overlevere kommande slekter ein intakt natur.  
Me takkar for prisen - verdsettinga av innsatsen til no og oppmuntringa for vidare arbeid.

Mvh
Styret v/Martin Fosse Jakobsen;
leiar Mjåtveitelevens foreining.

 


22.06.2022

Miljøprisen 2022 Vestland Fylkeskommune!


 Nå er vi utrolig stolt!I dag kan vi endelig fortelle alle at vi har vunnet klima og miljøprisen i Vestland Fylkeskommune! 


Vi er nesten tom for ord, men dette betyr utrolig mye for oss, elven og fremtidens generasjoner!11.06.2022

Ulovlig hogst fikk konsekvenser!


Heldigvis var Mjåtveitelvens forening kjapp på ballen da det ble påbegynt hogst langs Mjåtveitelven. Vi meldte fra i det arbeidet var påbegynt og hindret ei katastrofe! Dessverre var det allerede felt en rekke trær.  Det var Vestland Fylkeskommune som hadde bestilt arbeidet, og har no blitt ilagt ett gebyr på 25000,- for hendelsen! 

Det at kantvegetasjonen er intakt er utrolig viktig for det biologiske mangfoldet i elva! Det beskytter, gir skygge, og fundamenterer massende rundt elveløpet. Ser dere lignende langs elva, ikke nøl med å gi beskjed! 


Se artikkelen i Strilen: 

https://www.strilen.no/nyheiter/i/v5RmOp/fylkeskommunen-bestilte-hogst-i-vernesona-no-faar-dei-bot

16.01.2022

Da har vi fått fått svar på skjellprøvene som vi leverte til Rådgivende biologer.

 Da har vi fått fått svar på skjellprøvene som vi leverte til Rådgivende biologer.


Vi har fått konstatert at samtlige av fiskene vi har tatt prøver av har vært av vill art. Det er helt utrolig gode nyheter!   

Samtidig har tellingene av gytefisk nedenfor fossen i Mjåtveitelven gitt oss et innblikk i at vi har svært mange gytefisk i elva også i fjor. 


Når det gjelder antallet sjøørret har tellingen fra 2021 gitt oss et tall på pluss minus 300 gytefisk, og ca. 40 laks. 

Dette er tall som fagpersonell har omtalt som utrolig bra for Mjåtveitelven! 


Vi kommer til å fortsette med prøvetaking av anadrom fisk i 2022 for å gi oss et enda bedre innblikk i hvordan det står til med den anadrome fisken i Mjåtveitelven. 

At størstedelen av gytefisken i Mjåtveitelven er sjøørret er også positivt for elvemuslingen som lever i elva. Vi håper at vi i løpet av 2022 kan få fjernet oppgangshinder i fossen slik at sjøørreten kan produsere ungfisk som er verter for elvemuslingen som lever i størst populasjon ovenfor fossen.  


Mjåtveitelvens forening var med på lesingen av skjelprøvene og det var svært mye god og informativ informasjon om både elvemusling og anadrom fisk som foreningen vil ta med seg videre i arbeidet med Mjåtveitelven. 


Legger ved ett utdrag av tilsendte skjelprøver og prøvedata.  


18.12.2021

Prøvefiske i Mjåtveitelven høsten 2021.

 Det har vært utført prøvefiske i Mjåtveitelven høsten 2021.Det har nå i høst blitt gjennomført prøvefiske etter laks og sjørett i nedre del av Mjåtveitelven i samarbeid med rådgivende biologer (Steinar Kålås) og dykkere fra Frivannsliv Martin Jacobsen og Raymond Nilsen med flere.
Det har vært en stor mengde med sjøørret og en fin bestand med laks som har gytt i elven nå i høst.
Dette er blitt gjort på kveldstid med hodelykter og finmasket not slik at det ikke ble noe skade på fiskene som ble fanget og satt tilbake i elven.

Det er blitt tatt skjellprøver + vekt + lengde + telt lakselus som det var veldig lite av og om det er oppdrettsfisk , alle data og skjellprøvene blir sendt til rådgivende biologer som vil lage en egen data- bank angående adronom fisk fra elven. Målet er blant annet om vi kan få bekreftet om elven har sin egen laksestamme da må skjellprøvene som blir tatt over noen år sendes til DNA testing.

Vi mener helt bestemt at det har vært en egen laksestamme i Mjåtveitelven i alle år, vi har fått bekreftet at det har vært fanget laks i elven langt tilbake i tid, men elven er ikke klassifisert  som adronomt vassdrag.
 
Videre jobber vi med og søke for tilrettelegge for lettere tilgangen for at adronom fisk skal  kunne forsere fossen, det skal ikke støpes eller sprenges i fossen men kun flytte på utvalgte stein hindringer i fossen.
Dette er en stor fordel for alle elvemuslingene som er bekreftet lever over fossen da det vil bli flere verter for musling-larvene da larvene er avhengende av fiske yngel som er ettårige. 
 
Søknadsprosessen er i gang og den er ganske omfattende derfor har Bjørnar Netland sammen med Norce tatt denne jobben.
Dersom vi får dette til vil vi ha et vassdrag som er 3 km. langt med adronom fiskebestand.

Så da vil det komme nye regler angående  fiskerestriksjoner i Mjåtveitelven i samarbeid med Statstforvalteren. 


21.11.2021

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget.

 

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget. 


Sender som informasjon at det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget som er utført av et lokalt firma. Det er en vernesone på 15 m. på begge sidene av elven, arbeidet er gjort i forbindelse med fjerning av trær langs hovedveien. Noe dette er langt ifra da det er fjernet trær helt i kanten av elven. Ber Kommunen tar en hurtig befaring og stiller de som er ansvarlig for dette til ansvar. Og det må også få konsekvenser med anmeldelse av ulovligheten. Og det må bli re plantet nye trær umiddelbart.

Svar fra Alver kommune, Hei,
Takk for informasjonen. Veldig bra at dere følger med.
Miljø og tilsynsavdelingen var i kontakt med utførende i går ettermiddag og fikk stanset arbeidet og de var også på befaring i dag.
Miljø og tilsyn tar nå saken videre med eventuelle reaksjoner og ulovlighetsoppfølging.Mjåtveitelvens forening.

05.11.2021

DNA prøver + måling +aldersregistrering av elvemuslingene i Mjåtveitelven. 


 I dag ble det gjennomført ett omfattende prosjekt angående elvemuslingene i Mjåtveitelven, Steinar Kålås fra rådgivende- biologer på oppdrag fra Statsforvalter i Vestland sto for det praktiske arbeidet sammen med dykker Martin Jacobsen og diverse medhjelpere fra foreningen.
Målet denne gangen var og ta DNA tester av 30 muslinger +måle størrelsen og aldersbestemme vært individ, det ble også gravd i grusen for og finne mindre muslinger som ofte ligger nedgravd på bunnen noe som gjør arbeidet ganske tidkrevende. Den minste muslingen vi fant i dag var ca. 10- 11 år noe som er svært gledelig for da viser det seg at det ikke bare er gamle muslinger i elven her har det vært reproduksjon i nyere tid.Foreningen hadde invitert med Mari Hagenlund som er rådgiver for  skog og utmark fra Alver kommune, hun er stilte opp og ble etterpå  med på en befaring i og langs Mjåtveitelven og alle  fangdammene ble nøye inspisert. 
Hun har fått mandat for og utarbeide en ny tiltaksplan for hele Mjåtveitvassdraget. 
Hun viste stor interesse for foreningen sitt langvarige arbeid for elven og selv hadde hun stor kunnskap / utdannelse om det biologiske mangfoldet i og rundt elver og vann.
Etter en befaring i Mjåtveitelven / Kloppedalsbekken og Mjåtveit næringspark med 
Mari Hagenlund fra Alver kommune.


 

19.10.2021

Stor vannføring i Mjåtveitelven.


Her er en flott film fra Mjåtveitelven med heftig vannføring, filmen ble tatt søndag 10.10.21. av Martin Jacobsen.

Nå venter vi på mindre vannføring slik at biolog Steinar Kålås sammen med dykkere fra Frivannsliv  skal gjennomføre en fintelling av elvemuslingene som vi fant i vår. Det skal tas d.n.a. prøver av en del av muslingene og en del skal måles og nøyaktig posisjon skal loggføres.
Dette er en oppgave Steinar fra Rådgivende Biologer har fått av statsforvalter i Vestland.
  


Flott

Her er bilder av babymuslingene som ble satt ut i elven våren 21.

 

03.06.2021

Befaring med ordføreren i Alver

 Sara Sekkingstad ordføreren i Alver kommune var med på befaring langs Mjåtveitelven og sidebekkene.

Der fikk hun en en flott opplevelse og forståelse for hvordan alt henger sammen, når det gjelder det biologiske mangfoldet.

Turen tok nesten 3 timer siden hun er påbegynt utdannelse som biolog, var det mange spørsmål om elvemuslingene og elvens tilstand. 


12.04.2021

Stort antall av elvemuslinger i Mjåtveitelven


 I dag søndag hadde vi en stor dugnadsinnsats i Mjåtveitelven sammen med  3 dykkere fra Frivansliv. Vi leitet etter elvemuslinger samtidig som vi plukket masse skrot og boss fra elven. Flott innsats det stilte opp 23 personer både store og små. Fangsten ble helt fantastisk store mengder av elvemunninger ble observert over fossen ca 130 stk. Vi hadde med en biolog fra Norce og NRK Hordaland stilte opp med reporter for å filme. Vil bli sendt i Vestlandsrevyen 

om en stund.

EdEssoen på Mjåtveit sponset oss med deilig pizza 😄23.03.2021

Alle trudde elvemuslingen var utrydda. Så kom fridykkaren

Alle trudde elvemuslingen var utrydda. Så kom fridykkaren


– Eg såg i alle fall 36 muslingar som garantert var levande, seier fridykkar Martin Jacobsen. Han har gjort eit funn som får eldsjelene i Mjåtveitelvens forening til å jubla.Trudde bestanden var utrydda

Tallause gongar har dei og andre i Mjåtveitelvens forening slått alarm om grumsete vatn og forureining av elva, som ein gong i tida husa ein ganske stor bestand av den utrydningstruga elvemuslingen.

For ein del år sidan vart det plukka opp fleire hundre daude muslingar.

Fram til no er det berre funne nokre få levande muslingelarvar i gjellene på sjøaure, som er dyrka fram i Austevoll, og så er sett ut i elva.

Muslingane filtrerer vatnet og er svært sårbare for støv og forureining.

– Mange har sagt at det er eit håplaust prosjekt. At bestanden vart utrydda for lengst, men det funnet som vart gjort i kveld etterlet ingen tvil. Det er levande musling her, seier Frode Tufte.


18.02.2021

Storfisk i Mjåtveitelven

Her er noen  flotte bilder av fisker som ble fanget i Mjåtveitelven 2020.

Vi har tilknyttet oss noen dykkere fra Frivansliv som har vært og dykket i elven 2 ganger i løpet av vinteren og har tat flotte bilder av både laks og sjøøret.

Den største laksen (villaks) var nærme 10 kg. vi telte opptil 60 til 70 andronome fisker nedenfor fossen. 

Skal legge ut bilder og film på bloggen vår og facebook. Videre har vi observert flere lakser og sjøøretter på oversiden av fossen og flere tomme og døde elvemuslinger, noe som er veldig gode nyheter. 
Så her skal vi dykke flere ganger når isen er gått det blir spennende. 
 Her en flott  villaks  Sjøøret

10.12.2020

Nytt stein -deponi på Mjåtveit næringspark har forurenset Mjåtveitelven.

 Nå er det startet opp med et gedigent stein deponi på Mjåtveit næringspark, noe som har svært uheldige for side bekken Kloppedasbekken som renner ut i Mjåtveitelven.

Som bildene viser er bekken sterkt forurenset av steinstøv fra stein deponiet. Bekymrings melding er sendt til Alver kommune og fylkeskommunen. Det er strengt forbudt å forurense bekken og Mjåtveitelven.
Tidligere i år startet de opp med et mobilt steinknuseverk uten tillatelse og ingen regler ble følgt, noe fylkesmannen ga klar beskjed om.
27.11.2020


Trykk på linken under og se en flott film fra Mjåtveitelven.

      Flott film fra Mjåtveitelven  

29.10.2020

Mjåtveit


Flott film fra Mjåtveitelven.

10.01.2020

Klar tale fra riksadvokaten


Viktig melding fra riksadvokaten angående faunakriminalitet også mindre saker må prioriteres.

19.12.2019

Økokrim befaring i Mjåtveitelven 17.12.19.

Økokrim befaring langs Mjåtveitelven 17.12.19.

Økokrim befaring i Mjåtveitelva 17.12.2019.

Mjåtveitelvens forening anmeldte  06.12.20 Meland kommune og utbygger på Mjåtveitmarka felt 5.B. til Økokrim for forurensing til Mjåtveitelven og manglende iverksatte avbøtende tiltak.

I dag 17.12.20. var Mjåtveitelvens forening på befaring langs Mjåtveitelven og Kloppedalsbekken/Kvernhus-bekken samt Mjåtveit næringspark og videre helt til sjøen i Elevvika. Det var Økokrim som ønsket dette, og de stilte med 3 personer. I tillegg var senior- rådgiver Magnus Steinsvåg fra fylkesmannen med på befaringen.

De to øverste fangdammene på industriområdet var temmelig gråfarget, men ut fra den siste fangdammen var vannet bra. På Mjåtveitmarka hadde utbygger avsluttet gravearbeidet og der var det plassert en rensekonteiner som det viste seg  ikke virket da pumpen var godt tett. Vannet i den lille fangdammen og bekken var svært grått av stein støv/slam.

Turen gikk videre til fangdammen på gården til Askeland. Vannet der var grått og kyrne hadde foringplass like ved fangdammen og møkken rant rett i elven pga. mye nedbør og tele i det øverste jordlaget. Samtidig foregikk det store arbeider på gården med tilkjøring av stein- og jordmasser. Sterkt forurenset vann fra de tilkjørte massene rant videre ut i Mjåtveitelven og missfarget elven så mye at det var under 1 cm. sikt ned i vannet. Denne forurensingen forsatte nedover i elva til sjøen og ett stykke ut i Elvevika.

Folkene fra Økokrim kontaktet Meland kommune omgående om avrenningen til Kvernhusbekken og Mjåteitelven samt om rensekonteineren som ikke fungerte. Magnus Steinsvåg fra Fylkesmannen var svært bekymret over det han så på denne befaringen.

Økokrim har allerede satt igang en grundig gjennomgang av forurensningshistorikken i Mjåtveitelven. Så får vi se om dette kan være med og redde Mjåtveitelven og dens innbyggere.
Mjåtveitelvens forening.

17.12.2019

Status rapport fra rådgivend biolog Steinar Kålås


Status rapport fra rådgivend biolog Steinar Kålås


Denne er sendt til Meland kommune og laila.bjoerge@meland.kommune.no; post@meland.kommune.no


 Her kjem litt nyare informasjon om det som Rådgivende Biologer har gjort med omsyn til elvemusling i Meland kommune i 2019. Slik at den lokale forvaltninga er orientert om dette.

Elvemuslingen er som kjent ein raudlista art som er sjeldan, og i tilbakegang i Hordaland. Det er kjent at elvemuslingen har funnest i Mjåtveitelva og Fosseelva i Meland kommune. Det finst dokumentasjon om elvemuslingen i Mjåtveitelva tilbake til tidleg på 1700-talet.

Det vart sist observert store kjønnsmogne elvemuslingar i Mjåtveitelva og Fosseelva i 2006. Ved ei omfattande leiting etter elvemusling i elva i juni 2012 vart det ikkje påvist elvemusling. Dette tyder på at mesteparten av muslingane i elva døydde ut i perioden frå 2006 og åra etter, truleg grunna skadeleg vasskvalitet i elva for elvemusling. Undersøkingar frå Mjåtveitelva seinare har likevel påvist larver av elvemusling på gjeller til aure dei åra dette er undersøkt (2013, 2014, 2018 og 2019) (Elvemuslingen har eit parasittisk stadium på gjellene til laksefisk i løpet av sitt første leveår). Funne viser at det framleis finst eit fåtal levande kjønnsmogne elvemusling i Mjåtveitelva.

Sommaren 2019 vart det samla inn prøvar for analysar av miljø-DNA i Fosseelva og Mjåtveitelva. Ein siler då eit volum vatn gjennom eit fint filter, og filteret vert så analysert for DNA fragment. Det vart ikkje funne DNA fragment frå elvemusling i tre prøvar tekne ulike stadar i Fosseelva, men elvemusling-DNA vart funne i alle tre prøvane som vart tekne på lakseførande strekning nede i Mjåtveitelva. Dette bekreftar at det finst eit ukjent tal kjønnsmogen elvemusling i Mjåtveitelva. Elvemusling kan grave seg ned i elvebotnen, og er då uråd å sjå frå overflata, men ein andel av større muslingar, rundt ein av tre, pleier vanlegvis vere synlege frå overflata.

Det vart henta eit fåtal elvemuslinglarver frå gjellene til aure fanga i Mjåtveitelva våren 2013. Desse er dyrka fram i eit anlegg i Austevoll, som har spesiell kompetanse til dette arbeidet. Muslingane er no nokre millimeter store, og vart i september 2019 lagd ut i Mjåtveitelva, på det området nede i elva der det tidlegare har levd mykje elvemusling. Desse fem små elvemuslingane er lagt ut i ein liten boks, slik at ein kan følgje med på tilvekst og overleving til desse så lengje ein ønskjer.

Arbeida med elvemusling i Meland i 2019 er gjort med stønad frå Miljødirektoratet, og er del av eit meir omfattande arbeide med elvemusling i Hordaland i år, som enno ikkje er ferdig rapportert.

Kort oppsummert: Ulike undersøkingar tyder på at elvemuslingane, som levde i Fosseelva i Meland, er tapt. I Mjåtveitelva lever det framleis elvemusling, både gamle kjønsmogne individ, og eit fåtal unge individ med opphav frå  Mjåtveitelva, som er dyrka fram i anlegg. Vi har ikkje eit sikkert anslag for kor mange elvemusling som totalt no lever att i Mjåtveitelva, men det er langt færre enn det som har vore vanleg før 2006.       

Eg har lagt ved rapport som oppsummerer status for elvemusling i heile Hordaland ved utgangen av 2018.
mvh Steinar Kålås Rådgivende Biologer AS Edvard Griegs vei 3 5059 Bergen