12.08.2014
Dugnad ved fangdammene ved Mjåtveit natur og rensepark 04.08.14.

Vinden hadde tatt med seg en del store trær som selvfølgelig havnet uti begge de 2 første
fangdammene. Så her var det bare til og starte motorsagene og få ryddet opp i dammene.
Noen trær var knekt over på midten dette er trær som har stått beskyttet av andre trer før fellingen rundt området startet.
 Som bildet viser er nå grunnarbeidet kommet frem til de 2 første fangdammene, så det vil bli en del forurensning i forbindelse med sprenging og graving av steinmasser i den nærmeste fremtid.
Vi håper att grunnarbeidet ved Mjåtveit næringspark fortsetter uten opphold da vil vi ikke ha utslipp av steinstøv-dynamitt rester etc  over så lang tid.


Samtidig ble det plantet en del hvite vannliljer i den store akvatiske renseparkenDet ble også jobbet litt med stien som skal gå langs området, den har Li gruppen sagt seg villig til og lage når arbeidet med næringsparken er ferdig planert.
Den vil bli skiltet i samarbeid med Meland kommune som har fått øremerkede midler til dette formålet. Vi har også fått positiv svar fra berørte grunneiere i området.

29.07.2014

Befaring langs Mjåtveit-vassdraget 


Mjåtveitelvens forening hadde en nyttig befaring langs Kvernhus bekken og Mjåtveitelven med Meland kommune, representert med Hans Kristian Dolmen og den ny ansatte "miljø forkjemperen" i kommunen Marius Knutsen.


Vi hadde også invitert Leif Johnsen fra Miljøpartiet De grønne med på denne turen slik han fikk sett de rensetiltakene som er utført av Lie gruppen (Mjåtveit næringspark) Walde sin rense-dam på Mjåtveitmarka og fangdammen etter jordtippen til Magnar Askeland.Her står Marius Knutsen og Frode Tufte  ved den store akvatiske renseparken i Mjåtveit natur og renspark.
Etter en tørkeperiode har det lekket mer vann ut under selve demningen en det har kommet inn, dette er noe som må utbedres av Li gruppen som står som byggherre av selve demningen.

Området er under utvikling og det jobbes stadig vekk med nye prosjekter i og rundt dammen, Meland ungdomskole ved lærer Bjørn Waage og Rossland ungdomskole med Mads Holmvik  har deltatt i dette arbeidet.
Området er blitt beplantet med mange hundre planter og trær av ulike typer som hører naturlig hjemme i et slikt miljø. Plantene har en svært viktige  oppgave i denne sammenhengen der de er med og rense vannet og får området til og fremstå som en naturpark.

Videre er det helt konkrete planer om og lage en sti gjennom dette området, den vil gå inn ved bekken fra Mjåtveitstø- veien, videre gjennom hele dette området og komme ut ved gang og sykkelstien ved riksveien.
Stien vil bli merket og utbedret så her trengs det dugnad innsats.
  
Her ser vi den akvatiske rensedammen fult opp, dette er forurensning fra anleggsarbeidet i forbindelse med Mjåtveit næringspark.Her studeres selve demningen nøye av Hans Kristian Dolmen som forøvrig slutter i Meland kommune, Mjåtveitelvens forening vil takke Dolmen for et kjempegodt samarbeid i forbindelse med alt som har vært gjort i forbindelse med Mjåtveit vassdraget og elvemuslingene.

Vi har allerede satt Marius som godt inn problemstillingen ang forurensning til vassdraget.


Her er vi ved opp samlings bassenget etter jordtippen til M. Askeland her er det mye og gripe fatt i dersom denne skal fungerer etter hensikten. 


16.06.2014
Her er en meget god og nyttig link til  som kan lastes ned i pdf. format kan brukes av skoler-barnehager etc.


Elevheftet "Hvem bor i elva di?"

30.05.2014Her er en video fra Mjåtveitelven i forbindelse med fangst av ørret yngel som ble fanget inn av Biolog Steinar Kålås og Magnus Steinvåg fra fylkesmannen.
Nå befinner ca 50 stk seg på musling oppdrettsanlegget til professor Per Jakobsen på Austevoll.
Vi venter spent på resultatet om ørretene er infisert i gjellene med elvemusling- larver i og evt. hvor mange. https://www.youtube.com/watch?v=kPveROYBY3w
26.05.2014

Fangst av ørretyngel i Mjåtveitelven Rådgivende biolog Steinar Kålås og Magnus Steinvåg fra fylkesmannen samt Frode Tufte fra
Måtveitelvens forening i gang med og fange inn ca 50 stk. 1-2 års ørret yngel som skal transporteres til oppdretts anlegget på Austevoll .Der skal de sjekkes for om de har elvemusling- larver i gjellene, dersom de har tilstrekkelig med larver vil de bli klekket frem i oppdrettet.
Så ved senere anledning når Mjåtveitelven har god nok "helse" kan disse settes tilbake i elven.Det var forbausende bra med småfisk i den nedre delen av elven deriblant mange laksesmolt, det ble også observert 5 åler og en glass ål. Alle fiskene var i topp kondisjon.Fisken blir lett bedøvet med strøm som biologen Steinar styrer med stø hånd, dette har han gjort før.


På dette bildet kan vi se noe av gytegrusen på bunnen av elven som vi la ut i februar.
06.05.2014


Der er aldri for sent og iverksette tiltak mot forurensning til Mjåtveit elven, den skal tross alt fremdeles være en plass for fisken -elvemuslingene og dens biologiske mangfold og ikke aller minst for kommende generasjoner som kan få oppleve en ren elv.

Meland kommune har fått kr. 50 000,- i tilskudd fra Fylkesmannen til forprosjekt, Eli Bjørklid er 
prosjektleder.
Oppgaver: 
 Innhente flaskehalser, bonden sine erfaringer 
 Møte med forskingsinstitusjoner, styresmakter, departement, fylkesmann, miljøvern
 Kartlegge alternativ

 Klikk på linken under for mer info:

05.03.2014


Nå har endelig  Lie Gruppen tatt fatt i alle problemene som har vært i forbindelse med fangdammene ved Mjåtveit næringspark.. Mjåtveitelvens forening har denne gang deltatt som konsulenter og deltatt aktivt i arbeidet med og bygge helt nye fangdammer som er konstruert og dimisjonert til og tåle en stor flom og vil holde på vannet.Denne gangen stilte de opp med en meget dyktig gravemaskinfører som virkelig kunne faget sitt og gjorde en kjempe jobb.

Videre har vi hevet demningen ved den akvatiske renseparken med 35 cm noe som gjør att vannspeilet og størrelsen på dammen blir som den var prosjektert av Rådgivende Biologer ca 2000 m2.
Vi ser allerede nå att den akvatiske renseparken gjør jobben sin, vannet er nå sterkt missfarget av steinstøv og forurensning men lite går videre ut i bekken.

Her ser vi Lene Haug fra Lie Gruppen i samtale med NRK sin utsendte medarbeider, i bakgrunnen står Frode Tufte og Arne Kristiansen (fra Lie gruppen)

Dette er tatt noen dager før arbeidet med de nye fangdammene og akvatiske renseparken ble startet.

Dette er trist! sånn skal det ikke fungere.


Her er de to nye fangdammene ferdig, i tillegg  har de laget en midlertidig dam før disse dammene som også vil ha en god effekt.

Dett er missfarget pga. av gravarbeidet.


Her lages det en opp samlings kammer i starten på den akvatiske renseparken, (sedimentasjon -kammer) 


Hør innslaget på NRK Hordalands morgensending, klikk to ganger på nr 6.

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/dkho01004314/03-03-2014
INNSLAG NR 6

24.02.2014


Her er mye god informasjon (se link under) ang elvemuslingene og historie mange hundre år tilbake.
I dag Mandag 24.02 . var det en fin reportasje fra Mjåtveitelven i NRK Norge i dag og vestlandrevyen.http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Fagsamling-Bergingsaksjon-for-elvemusling-i-Hordaland

20.02.2014


Helikoptertransport av 15 tonn med gytegrus til Mjåtveitelven i 4 utvalgte kulper.

Mandag kl. 09.00. stilte dugnadsgjengen  ved Mjåtveitelven for nå skulle endelig gytegrusen plasseres i elven, alt gikk på skinner så i løpet av to timer hadde helikopteret flydd alle de 15 storsekkene opp i elven. 
Der ble de fordelt i de aktuelle kulpene som er egnet som gyteplass for ørreten og sjø-ørreten. 18.02.2014 Her er alt klart for transport av 15 tonn med gytegrus til  Mjåtveitelven. NRK er med fotograf og journalist og de var veldig interessert i elvemuslingene og forurensningen til elven.

De vil komme tilbake til Mjåtvelven og evt. lage en lengre reportasje om elvemuslingene til våren.
Det vil komme et innslag på NRK vestlandsrevyen onsdag 19.02. kl. 18. 45.14.02.2014


Helikoptertransporten av gytegrus til Mjåtveitelven ble utsatt til mandag kl. 09.00.
Men da er det meldt bra vær så vi satser på og få gjennomført prosjektet mandag morgen. 
02.02.2014

Fossekallen koser seg i øvre del av Mjåtveitelven. Se linken under fra Miljødirektoratet.                                        09.01.2014

Fant denne døde oppdrettslaksen i Mjåtveitelven ca 3 kg, hann fisk  mest sannsynlig død av utmattelse.

08.12.2013

Elvemusingseminar


Fylkesmannen i Hordaland inviterte kommunene og andre aktører innen forvaltningen av vann og vassdrag i Hordaland til bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland.
Tilstede fra Meland kommune var skogbrukssjefen, og Mjåtveitelvens forening ble også invitert så vi stilte opp.


Fag samling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland"

Kommunene har ei nøkkelrolle i å ta vare på sine elvemuslingbestandar. Med denne samlinga ønsker vi å presentere «bergingsaksjonen for elvemusling i Hordaland» og knyte kontaktene med lokale politikerer, kommunale saksbehandlere og andre fagfolk. 

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til spanande fagsamling om vårt eldste dyr – elvemuslingen i Hordaland. Av 21 registrerte bestandar har vi berre 2 livskraftige førekomstar att i Hordaland. 10 av bestandane er utrydda og resten er kritisk trua. Elvemuslingen er ein trua art og det er i hovudsak redusert vasskvalitet som fylgje av aktivitetar på land som utgjer viktigaste trugsmåla i dag.
Samlinga er lagt opp omkring lokale tilhøve og utfordringar i Hordaland. Det vil vere føredragshaldarar frå Miljødirektoratet, Universitet i Bergen, Rådgivende biologer, Statsarkivet, Landbruksrådgivningen i Hordaland, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.
    

   
Elevmuslingseminaret som var veldig bra og meget lærerikt.

Bekkjarvik gjestgiveri , tatt i mot av Magnus Johan Steinsvåg fra Fylkesmannen i Hordaland

Stor interesse for de små muslingene

Små elvemuslinger

Professor Per Jakobsen fra universitetet i Bergen

Elvemuslings  klekkeriet på Austevoll

Spørsmål til ordføreren

                                                     INTERPELLASJON fra MDG

Se link  Spørsmål til ordføreren i Meland
Det skal bli interessant og lese svaret