28.03.2019

Pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid - GBNR 22/190 - MjåtveitmarkaDelfelt 5.B. Mjåtveitmarka og sterk forurensing til Kloppedalsbekken og  Mjåtveit elven.

Meland kommune og Mjåtveitelvens forening samt alle utbyggerene var på felles møte ang forurensingen til elven som har pågått i flere måneder.

Vannprøver tatt over en periode viste alt for høye verdier av turbiditet i alle prøvene, derfor innførte kommunen pålegg om øyeblikkelig stans av grunnarbeid i 5,B.

 Pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid - GBNR 22/190 - Mjåtveitmarka

Administrativt vedtak.  Saknr: 80/2019

Tiltakshavar:  Mjåtveitmarka B16 AS Heimelshavar:  Rygir Tomteutvikling AS Heimel:    Plan- og bygningslova (pbl.) § 32-4


SAKSUTGREIING:

Historikk: Meland kommune gav i vedtak datert 13.9.2018, 227/2018, rammeløyve for opparbeiding av utomhusarealet på B5 i Mjåtveitmarka. Løyve til i gangsetting vart gitt i vedtak datert 23.112018, 316/2018. 6.3.2019, i sak 54/2019, gav kommunen pålegg om vassprøvar ved utløpet av fangdammen mellom B5 og fylkevegen kvar 7. dag og fram til det ikkje er fare for forureining av Mjåtveitelva. Godkjent føretak må analysere prøvane, og resultatet må vise at vasskvaliteten er tilfredsstillande. Resultatet skal sendast til Meland kommune.

Kommunen hadde møte med representantar frå utbyggar og Mjåtveitelva foreining onsdag 27.3.2019. I møtet vart resultat frå dei siste vassprøvane som er analysert lagt fram. Desse viser at det er forureining frå utbyggingsområdet. På bakgrunn av dette informerte kommunen om at vi må legge ned pålegg om øyeblikkelig stans av byggearbeid på eigedomen til det er gjort tiltak for å hindre forureining. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :