31.01.2017

Sandsvale hotellet på Haukås

Sandsvale hotellet på Haukås

Her er noen bilder fra sandsvale hotellet på Haukås som ble bygget av fugle interesserte i 2005. De første svalene hekket første gang i 2013.
Vi i Mjåtveitelvens forening ønsker og bygge et sandsvale hotell ved Mjåtveit natur og rensepark, da det var nærmere hundre sandsvaler som flyttet inn i sandtaket på området våren 2016. 


I 2014 var det 26 par som hekket her.


Sandsvalehotellet på Haukås.Bilder fra sandtaket på Mjåtveit næringspark 2016.


 Bilder fra Mjåtveit næringspark.

NRK hadde en fin reportasje fra Mjåtveit og sandsvalene som hekket i sandtaket.
07.12.2016

Svar på spørsmål mulig avrenning til Mjåtveitelven

Svar fra Meland kommune ang Elvåsen og forurensning til Mjåtveitelven.

Dette viser hvor viktig att noen følger med og sender tilbakemeldinger til kommunen dersom man oppdager slike hendelser.
Svar på spørsmål om mogleg avrenning til Mjåtveitelva
Viser til dykkar e-post av 07.11.16 der de er bekymret for avrenning til Mjåtveitelva frå grunnarbeid på Elvaåsen.

Meland kommune har vore i kontakt med utbyggjar for å få klarlagt kva tiltak dei skal gjennomføre for å unngå avrenning til Mjåtveitelva. Det vart stilt som vilkår i rammeløyve for opparbeiding av utomhusareal Elvaåsen, at tiltak for å unngå avrenning skal setjast i verk før oppstart av byggetiltak. Kommunen har fått skriftleg tilbakemelding frå utbyggjar og entreprenør på kva tiltak dei skal gjennomføre.

Meland kommune har i møte med utbyggjar, entreprenør og planleggjar gått gjennom utfordringa til vassdraget. Utbyggjar skal leggje ein tett voll langs heile utbyggingsområde for å sikre at det ikkje oppstår avrenning frå anlegget. Dei vil også ta vassprøvar for å sikre at avsiget ikkje inneheld for mykje partiklar. Entreprenøren vil truleg starte bygginga av vollen i januar 2017, dei vil varsla kommunen når arbeidet med vollen er i gang. Entreprenøren har flytta dieseltankar og liknande.

Meland kommunen opplever at utbyggjar, planleggjar og entreprenør tar oppgåva alvorleg og er oppteke av at dei ikkje vil gjere tiltak som kan påverke vassdraget negativt.  Kommunen vil følgje med på  at tiltaka vert gjennomført som skissert.

Dersom de skulle ha spørsmål, kan de kontakta underteikna.


Med helsing


Anny Bastesen  Marius Flemmen Knudsen sektorsjef teknisk skog- og miljøkonsulent
21.11.2016

Elvåsen

Elvåsen utbyggingsområde 

Tiltak mot avrenning til Mjåtveitelven se link under. 


Her er det viktig att det blir gjort grundig arbeid med vollen og att det blir brukt sikt -duk i forkant som dekkes til med sand. I ekstreme nedbørs perioder vil en jord vold lett briste og og all forurensningen havner i elven.

15.11.2016

Bekymringmelding angående forurensning til Mjåtveitelven

Bekymringmelding angående forurensning til Mjåtveitelven


Har sendt Meland kommune en bekymringmelding angående forurensning i forbindelse med det nye byggefeltet Elvåsen.
Se link under. 
01.11.2016

14.09.2016

AVLØPSSANERING I SÅRBAR NATUR


         AVLØPSSANERING I SÅRBAR NATUR.

   

Prosjektet vårt, pumpestasjonen ved Mjåtveitelva, er nominert til vannbransjeprisen på Vestlandet.

                   Meland kommune har bygd ein ny pumpestasjon for avløp på bredden av Mjåtveitelva. Bakgrunnen for arbeidet var at kommunen sin eksisterande pumpestasjon på staden sleit mykje med driftsstans og stor fare for forureining.

Sårbart område Mjåtveitelva er eit mykje brukt område til tur og rekreasjon. Området har ein rik flora og fauna, og er eit av få vassdrag i regionen med elveperlemusling. Muslingen er rødlista og står i fare for å dø ut. Det er forringing og ødelegging av vassdraga til muslingen som er den største trugselen.

Dialog og samarbeid Det er mange aktører som er opptatt av Mjåtveitelva. Kommunen tok tidleg kontakt med Mjåtveitelvas forening og velforeninga i området for å sikre god dialog i arbeidet. Mjåtvetveitelvas forening har som mål å bevare og ivareta Mjåtveitelvas elvemuslinger og biologiske mangfold, sjå: www.mjotveitelven.net. Internt i kommunen var både kulturavdelinga og skog- og miljøkonsulent involvert.

Landskapstilpasning I prosjektering av pumpestasjonen vart det også brukt landskapsarkitekt for å lage ei estetisk utforming på stasjonen og tilhøyrande terreng som vart tilpassa landskapet rundt. Tekniske detaljer på stasjonen vart skjult og bygninga fekk villmarkskledning og torvtak.

Smart teknisk løysning Det var viktig å avgrense graving i området og derfor vart eksisterande pumpesump og inntak brukt. Det vart etablert nytt pumpehus/maskinrom ved sida av. Her kunne ein redusere djupna. Løysinga gjorde at det gamle anlegget var i drift til det nye overtok.

Enkle og effektive tiltak for å hindre forureining Under utføringa var det spesielt kritisk å unngå steinstøv i elva. I samarbeid med entreprenør vart det etablert ein sedimenteringstank og reinsedam. I tillegg gjennomførte entreprenøren observasjoner av fargen på vatnet i elva.

Prosjekterende: COWI AS Utført av: Nortrans veg og anlegg AS, Xylem AS og Rørkompaniet AS. Byggekostnad: 1,5 mill kr

Bilderesultat for logo meland kommune
24.06.2016

Sandsvaler bygger reir i sandtak på Mjåtveit

 Strilen har laget innslag om Sandsvalene på Mjåtveit 

Se link under:


http://www.e-pages.dk/strilen/438/1/

15.06.2016

Sandsvaler på Mjåtveit

Sandsvale (Riparia riparia)Da har 30 -40 par Sandsvaler flyttet inn på sandhaugen på Mjåtveit næringspark. Dette er svaler som er rød-listet og i sterk tilbakegang i Norge. Vi kontaktet både fylkesmannen og miljøansvarlig i Meland kommune umiddelbart. De tok videre kontakt med utbygger som er Lie gruppen, så nå får svaleredene stå i fred til hekkesesongen er over en gang i juli-august. Noe vi syntes var kjempe flott.

I Norge hekker sandsvala i lavereliggende områder i det meste av landet. Arten er en kolonihekker som graver ut reirganger i elvekanter, veiskjæringer og sandtak. Det er også kjent hekke i torvtak på setrer i bjørkeregionen. Sandsvala overvintrer i Afrika sør for Sahara. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 20 000 og 30 000 individ (Shimmings & Øyen 2015), noe som er betydelig lavere en tidligere anslag (100 000 - 200 000 individ, Birdlife International 2004). Vi har ingen landsdekkende kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge. En oppsummering av status for sandsvale i Norge pr. 2010 (Aarvak et al. 2012) viser imidlertid at sandsvalen sitt utbredelsesareal har blitt ble betydelig redusert i siste 40-års periode (57-75 %). For den svenske hekkebestanden er det vist en omfattende nedgang i perioden 1980-2000. Bestandsnedgangen har her vært noe mindre etter årtusenskiftet. For siste 10-års periode er nedgangen beregnet til å være i intervallet 15-30 % (Green & Lindstrøm 20014), og arten er klassifisert som NT i Svensk rødliste 2015. Det rapporteres også om betydelig bestandsnedgang for Finland (Valkama et al. 2011) og Danmark (Dansk ornitologisk forening 2014). Vi finner det rimelig å anta at bestandsnedgangen for sandsvale i Norge har hatt noenlunde tilsvarende forløp som i Sverige, med sterkest nedgang på slutten av 1900-tallet, men med en fortsatt nedgang i siste 10-års periode. Basert på dette klassifiseres arten til rødlistekategori NT basert på A2 kriteriet (15-30 % bestandsnedgang siste 10 år).

Les mer: http://www.svalenevaare.com/news/taksvale-og-sandsvale-er-na-rodlistet/

28.01.2016

Status quo for Europas ferskvannsmuslinger

Status quo for Europas ferskvannsmuslingerStatus quo for Europas ferskvannsmuslingerSom små renseanlegg holder de elver og innsjøer rene. Nå avdekker et omfattende samarbeid mellom forskere fra 26 land hvordan det står til med de store ferskvannsmuslingene i Europa.16.12.2015

Mjåtveitelvens forening jobber videre med planer for området langs Mjåtveit elven.


Videre planer langs Mjåtveit elven
Vedk. ønskje om tiltak i omsynssona langs Mjåtveitelva Viser til samtaler og synfaringar, opplysningar om partsstatus og ønskje om ulike arbeid langs Mjåtveitelva. Når det gjeld partsstatus, er Mjåtveitelvens foreining ein lokal interesseorganisasjon til liks med andre interesseorganisasjonar i Meland. Dette i motsetnad til formelle høyringsinstansar som t.d. Kystverket eller Statens Vegvesen.

Det inneber at når kommunen sender ulike planar ut på høyring i tråd med reglane i plan- og bygningslova, vil lokale organisajonar, som Mjåtveitelvens foreining, stå på høyringslista i dei sakene som då er aktuelle. I andre samanhengar enn plansaker, tek kommunen kontakt med partar som det er ønskjeleg eller nødvendig å samarbeide med, etter konkrete vurderingar i kvar sak. Når det gjeld ønskje om tiltak i omsynssona, må vi få ein søknad som seier noko om kva ein tenkjer på, med teikningar, og det må visast på kart. Kommunen vil ta stilling til om søknaden kan imøtekomast eller ikkje, i høve til kva verdiar omsynssona skal ivareta. Eventuelle kommunale tiltak vil administrasjonen sjølv ta stilling til, ut frå den samla ressurstilgangen og andre prioriteringar.

Vi set pris på alle gode forslag, utan at ein dermed kan garantere gjennomføring. Dersom det er ønskjeleg, kan vi gjerne ta eit møte i starten av januar der de går gjennom søknadene de vil fremme. Ta med teikningar og kart, og skriftleg omtale av korleis arbeidet / arbeida er tenkt gjennomført. Skrivet som er sendt ut til grunneigarane langs elva ligg ved, til orientering.

Med helsing Anny Bastesen Marius Flemmen Knudsen sektorsjef teknisk skog- og miljøkonsulent.
Meland kommune.26.11.2015

Bilder av det nye pumpehuset ved Mjåtveitelven

Bilder av det nye pumpehuset ved Mjåtveitelven.


Her ser ser vi det nye pumpehuset er kommet på plass, flott og estetisk bygg og området rundt er blitt fint tilpasset terrenget med flotte murer i gråstein.
22.11.2015

Nye renseanlegget nærmer seg ferdig
Nå er det bare et par dager til vi avslutter terrengarbeidet rundt pumpestasjonen/ Mjåtveitelva. Synes vi får det bra til. Gangveien blir slakkere en forventet. Om det blir bra nok for rullestol gjenstår å se.
Når vi trekker gravemaskinen ut av området, smalner vi inn gangvegen slik den skal bli.

-          Tenker å gruse(uten filterduk den siste bakken ned mot gangstien  som er lagt ut langs elva. Vi har tatt hensyn til bekymringen om steinstøv som kan skade fisk. Vi ser likevel at når dette renner gjennom vegetasjon blir det veldig bra filtrert. Vi kan ikke se at det farger vannet. Tenker også at denne nederste bakken er litt bratt for treverk. Tror det ville bli for glatt.
-          Ønsker å asfaltere gangvegen (til våren) ned til teknisk område. Vil gjerne ha innspill på dette . Argumenter for: Lettere vedlikehold. God tilkomst til alle 5 kumlokk. Stien ned vil ikke gro igjen. Eventuelle rullestolbrukere kan komme seg  ned til teknisk sone, der det vil bli et flott platå med god utsikt til elven.


Pumpestasjonen er i bruk, med midlertidig styring. Den fungerer i alle fall fint, så fremtidige forurensingstilfeller skal være eliminert. Om et par uker blir det montert 2 lamper. 1 stk på teknisk område, og  1stk i bakken ned mot stasjonen.


Venleg helsing

Harry Finseth
Rådgjevar kommunaltekniske anlegg
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 76
Sentralbord  56 17 10 00


05.10.2015

Fjerning av trær langs Mjåtveitelven

Uttalelse fra fylkesmannen ang fjerning av trær lang Mjåtveitelven.

Viser til link under fra fylkesmannen ang hogst av trær langs Mjåtveitelven.

innsyn Meland kommune
02.10.2015

Nytt pumpeanlegg ved nedre del av Mjåtveit elven


Det bygges nå nytt pumpeanlegg ved nedre del av Mjåtveit elven.


Nå er arbeidet startet med og skifte ut og oppgradere det gamle pumpeanlegget i nedre del av Mjåtveitelven. Prosjektet kan sees på som et miljøtiltak og utformingen i området skal legge opp til å bevare og forsterke natur-og landskapskvaliteter.

Dette anlegget har i mange år ved driftstans-strømstans- etc. lekket  ut forurensning til Mjåtveitelven noe Mjåtveitelvens forening har påpekt siden det første møte vi hadde med Meland kommune.
Nå er arbeidet endelig startet opp og det nye anlegget fremstår som estetisk flott med nytt pumpe hus med villmarks-panel og torv på taket.
Det vil også bli opparbeidet en ny sti ned til området som får en universal utforming.
Det kommer også til og bli plassert ut nye benker i området.

Bilde av det eksisterende pumpeanlegget.18.09.2015

Flotte ungdommer fra Rosslands ungdomskole på dugnad.


Rosslands ungdomskule med 28 elever fra natur,miljø og frilufts linjen i full gang med dugnad i Mjåtveit natur og rensepark.


To fredag på rad har elevene fra Rosslands ungdomskole vært med og jobbet i og rundt Mjåtveit natur og rensepark. 
De har gjort en kjempe innsats med og rydde opp i og rundt renseparken og har laget nye klopper i tur stien som går opp til Furefjellet.Denne fredagen var vi kjempeheldig med været sol og blå himmel og en gjeng med ungdommer som struttet av energi og arbeidslyst. Her får elevene en befaring og informasjon om betydningen av de rense dammene som er blitt etablert i forbindelse med Mjåtveit næringspark.


Etter stormen Nina sist vinter ligger det fremdeles mange rot-veltede trær uti vannet og langs området.

 Litt mat og drikke må til før neste økt.
Her kom barnehagen på sine ukentlige turer til område, her er de i full gang med og steike mat over bålet. Nå er det to barnehager som bruker området meget flittig og dette er favoritt plassen til barna.
De hadde veldig lyst på Cola men dengang ei, dette var til ungdommene.


 

Trist syn og lite pent men vi håper de trærne som ligger i og rundt dammen snart blir fjernet vi er i dialog med Lie gruppen som er utbyggerne håper det blir gjort noe i nærmeste fremtid.


 

 Her har det ikke regnet på en uke og vannet renner dessverre under demningen. Så her må noe gjøres.


 Kloppene er på plass.