15.06.2017

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemusling

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemuslingSiden 1999 har NINA overvåket elvemuslingen gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for elvemusling. Nå har vi oppsummert erfaringene og resultatene fra de 16 første årene.
Se linken under:
16.05.2017

Kloppedalsbekken - Mjåtveitelven


Inngrep i Kloppedalselven.

Som bildet viser kan vannføringen i denne bekken som kommer fra Kloppedalen bli ganske heftig. Dette en tilførsels bekk til Mjåtveitelven, dette er en oppvekst bekk for ørreten noe som er viktig og bevare. Men her har utbygger lagt deler av bekken i rør for og bruke område til lagringsplass for jord masser, dette med godkjenning fra Meland kommune. 
Overalt i Norske kommuner graver de opp bekker som tidligere er blitt lagt i rør da kunnskapen om hvor viktig de små bekkene er for det biologiske mangfoldet og mennesker trivsel med rennende vann.

Mjåtveitelvens forening har kontaktet NVE og fylkesmannen om dette tiltaket, som vi mener er ulovlig i henhold til naturmangfold loven og det å grave i en ørretbekk. 
Nå vil NVE og fylkesmannen gjennomføre befaring sammen med Meland kommune.

Videre har vi sendt en bekymringmelding til kommunen ang såpevann fra vaskeplass for biler som renner ut i nedre del av Mjåtveitelven.
Se svar fra Meland kommune under. 


Emne: Svar angående bekymringmelding om Mjåtveitelva.

Hei
Viser til deres epost av 27.03.2017 der de kommer med en bekymringmelding
om et utslipp til Mjåtveitelva.
Meland kommune har på bakgrunn av dette sendt et brev til Frekhaugmarka velforening og informert  de om aktivitet som kan påvirke vassdraget og hvordan dette kan unngås.

Til orientering så skal Meland kommune, Norges Vassdrags og Energidirektorat og Fylkesmannen i Hordaland befare Kloppedalsbekken. Det taes sikte på å gjennomføre befaringen av mai/juni.

Venleg hilsen

Marius Flemmen Knudsen
Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord  56 17 10 00 / 56 17 11 86

Logo1

Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

 Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

 Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

KloppedalsbekkenHer er dieseltanken plassert 4 m. fra bekken dersom noe uforutsett hender vil alt renne direkte ut i bekken (HMS) ?


26.03.2017

Rossland ungdomskole på befaring langs Mjåtveitelven

Elever fra Rossland ungdomskole på elvevandring


Det var 18 elever fra natur-miljø og friluftsliv linjen fra Rossland ungdomskole sammen med lærer Mads Holmvik som hadde tatt turen til Mjåtveit, der fikk de en flott omvisning langs nedre del av Mjåtveitelven.
Frode Tufte fortalte om elvemuslingene og det rike biologiske mangfoldet i og rundt elven. Elevene kommer tilbake senere og skal delta med dugnad innsats det er mange ting som kan gjøres med stien etc.

09.03.2017

Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Mye god informasjon om det biologiske mangfoldet i og langs elven.Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.


 Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.Dette er nede ved Elvevika. Dette er nede ved Elvevika.


 
Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen. Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen.


Bilde av Elveviken.

01.02.2017

Befaring langs Mjåtveitelven

Befaring langs Mjåtveit elven fra Dale til sjøen


Mjåtveitelvens forening var på elvevandring i går langs hele Mjåtveitelven for å telle bekkørretsjøørret og fugler. Fra Dalevatnet til ovenfor Måneskinns Broen talte vi kun ca 60 bekkørret mot normalt ca 2-3 hundrede. 

Elveløpet forandrer seg stadig,elven er blitt mye bredere elv på mange steder pga flommer. Fem store trær har lagt seg over elven og danner demninger noe som er positivt for fisken. Vi observerte tre fossekaller, de hekker ved elven om sommeren (Norges nasjonal fugl) vi så også to hegrer som sikkert tar mye øret dessverre. Vannet var klart og fint helt til vi passerte utløpet til Kvernhusbekken, fra den kom gråt vann fra arbeidet ved Mjåtveit næringspark. 

Det ligger mye søppel i og rundt elven som vi har planer om å få ryddet opp til våren(kaller inn til dugnad) På nedsiden av fossen der hvor elvemuslingene, laksen og sjøørreten holder til var vannet noe grått og grå avleiringer i elve- sanden, noe som kan bety døden for fiskerognen og muslingene. 

I kulpen like under fossen observerte vi 10-15 overvintrende sjøørreter mellom 1 og 2 kg veldig tynne fisker. Lengre nede i elven hvor vi la ut gytegrus var det heldigvis massevis av laksesmolt og sjøørret yngel fra fjorårets og året før. Vi så også 5-6-ørreter helt i elveosen til sjøen, de går fra elven og ut i sjøen for å beite i kortere perioder etter krepsdyr og lignende. Vi så ingen avrenning fra utbyggingen på Elvåsen. 

Mjåtveitelvens forening.


31.01.2017

Sandsvale hotellet på Haukås

Sandsvale hotellet på Haukås

Her er noen bilder fra sandsvale hotellet på Haukås som ble bygget av fugle interesserte i 2005. De første svalene hekket første gang i 2013.
Vi i Mjåtveitelvens forening ønsker og bygge et sandsvale hotell ved Mjåtveit natur og rensepark, da det var nærmere hundre sandsvaler som flyttet inn i sandtaket på området våren 2016. 


I 2014 var det 26 par som hekket her.


Sandsvalehotellet på Haukås.Bilder fra sandtaket på Mjåtveit næringspark 2016.


 Bilder fra Mjåtveit næringspark.

NRK hadde en fin reportasje fra Mjåtveit og sandsvalene som hekket i sandtaket.
07.12.2016

Svar på spørsmål mulig avrenning til Mjåtveitelven

Svar fra Meland kommune ang Elvåsen og forurensning til Mjåtveitelven.

Dette viser hvor viktig att noen følger med og sender tilbakemeldinger til kommunen dersom man oppdager slike hendelser.
Svar på spørsmål om mogleg avrenning til Mjåtveitelva
Viser til dykkar e-post av 07.11.16 der de er bekymret for avrenning til Mjåtveitelva frå grunnarbeid på Elvaåsen.

Meland kommune har vore i kontakt med utbyggjar for å få klarlagt kva tiltak dei skal gjennomføre for å unngå avrenning til Mjåtveitelva. Det vart stilt som vilkår i rammeløyve for opparbeiding av utomhusareal Elvaåsen, at tiltak for å unngå avrenning skal setjast i verk før oppstart av byggetiltak. Kommunen har fått skriftleg tilbakemelding frå utbyggjar og entreprenør på kva tiltak dei skal gjennomføre.

Meland kommune har i møte med utbyggjar, entreprenør og planleggjar gått gjennom utfordringa til vassdraget. Utbyggjar skal leggje ein tett voll langs heile utbyggingsområde for å sikre at det ikkje oppstår avrenning frå anlegget. Dei vil også ta vassprøvar for å sikre at avsiget ikkje inneheld for mykje partiklar. Entreprenøren vil truleg starte bygginga av vollen i januar 2017, dei vil varsla kommunen når arbeidet med vollen er i gang. Entreprenøren har flytta dieseltankar og liknande.

Meland kommunen opplever at utbyggjar, planleggjar og entreprenør tar oppgåva alvorleg og er oppteke av at dei ikkje vil gjere tiltak som kan påverke vassdraget negativt.  Kommunen vil følgje med på  at tiltaka vert gjennomført som skissert.

Dersom de skulle ha spørsmål, kan de kontakta underteikna.


Med helsing


Anny Bastesen  Marius Flemmen Knudsen sektorsjef teknisk skog- og miljøkonsulent
21.11.2016

Elvåsen

Elvåsen utbyggingsområde 

Tiltak mot avrenning til Mjåtveitelven se link under. 


Her er det viktig att det blir gjort grundig arbeid med vollen og att det blir brukt sikt -duk i forkant som dekkes til med sand. I ekstreme nedbørs perioder vil en jord vold lett briste og og all forurensningen havner i elven.

15.11.2016

Bekymringmelding angående forurensning til Mjåtveitelven

Bekymringmelding angående forurensning til Mjåtveitelven


Har sendt Meland kommune en bekymringmelding angående forurensning i forbindelse med det nye byggefeltet Elvåsen.
Se link under.